ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) : 19000000-2765

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววิไลพร แตงภู่ 02-270 0889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร - เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหาน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-15)

100.00

15/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำวาสาร วัน " อปพร " ประจำปี 2563 ให้กับ บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำโล่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น เข็มเครื่องหมาย อปพร.ดีเด่น และประกาศเกรียติคุณพร้อมปก ให้กับ ร้านอุทัยการค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-17)

80.00

17/9/2563 : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2563" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมาหนคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-17)

75.00

17/8/2558 - จัดทำโล่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น เข็มเครื่องหมาย อปพร.ดีเด่น และประกาศเกรียติคุณพร้อมปก ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด จัดทำวาสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2563 วงเงินงบประมาณ 198,800.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ สอภ.15/2563 ลว 11 ส.ค 2563 กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างจัดทำวาสารและโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุญาตนำลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจารึกบนโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และลงนามในใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-18)

55.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอผู้ว่าราชการลงนามในสารฯ เพื่อดำเนินการจัดจ้างผู้จัดทำหนังสือวาสารฯ วัน อปพร. ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอปรับโครงการฯ โดยขอใช้งบประมาณ 227,300 บาท จากงบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อจัดทำ 1. จัดโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น 2.จัดทำเข็มเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น 3.จัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก 4.จัดทำวารสาร อปพร. ปี.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเลื่อนวันสถาปนาวัน อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 336/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมการจัดงาน ซึ่งในปีนี้ศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดการจัดงานฯ ร่วมกับศูนย์ อปพร.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณเพื่อจัดงานวันสถาปนา วัน อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันฯ เห็นชอบลงนามอนุมัติโครงการฯแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1803/อส241 ลว.22 พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2765

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2765

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0765

ตัวชี้วัด : 16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **