ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 19000000-2771

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเกณิกา หอมสมบัติ 02-354 6858-ต่อ 221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร - ได้รำลึกถึงคุณงามความดี ของนักดับเพลิง ฯลฯ ที่มีความเสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือประชาชน แม้ชีวิตตนเองก็ยอมพลีได้ โดยจัดงานทำบุญอุทิศส่วนบุญ กุศลให้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - เพื่อรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ได้รำลึกถึงคุณงามความดี ของนักดับเพลิง ฯลฯ ที่มีความเสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือประชาชน แม้ชีวิตตนเองก็ยอมพลีได้ พวกเราชาวสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระลึกถึงพระคุณนี้โดยจัดงานทำบุญอุทิศส่วนบุญ กุศลให้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

24/3/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-21)

95.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-21)

90.00

21/1/2563 : ตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-12-24)

85.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-28)

80.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2771

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2771

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0765

ตัวชี้วัด : 16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **