ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 19000000-2777

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายไชยอนันต์ โพธ์ทอง 02 279 7301-5 ต่อ 302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้าน สาธารณภัย และด้านความมั่นคง หมายถึง การกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติด้านสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึก จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมมุติเหตุการณ์ขึ้น ถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพือถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครและประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - เป้าหมาย 1ครั้ง/1เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : ให้ สนง.เขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการฝึกซ้อม ส่ง สปภ. ภานในวันที่ 30 ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาโรคโควิค-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาโรคโควิค-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-20)

35.00

20/2/2563 : ปลัดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตแล้ว ที่ กท 1802/55 ลว.3 ก.พ.63 ให้ สนง.เขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการฝึกซ้อม ส่ง สปภ. ภานในวันที่ 30 ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : ผู้ว่าฯอนุมัติเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตฯ ให้ดำเนินการตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเสนอผู้ว่าฯเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเสนอผู้ว่าฯเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำหนังสือเสนอผู้ว่าเห็นชอบ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขต ให้ดำเนินการตามกำหนด
:0%
เริ่มต้น :01/02/2020
สิ้นสุด :15/02/2020
ขั้นตอน 3
:รวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :01/02/2020
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ตั้งแฟ้มรอรับการตรวจประเมิน
:0%
เริ่มต้น :01/02/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2777

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2777

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0751

ตัวชี้วัด : 1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **