ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 19000000-2777

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไชยอนันต์ โพธ์ทอง 02 279 7301-5 ต่อ 302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- การฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และด้านความมั่นคง หมายถึง การกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติด้านสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึก จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมมุติเหตุการณ์ขึ้นถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพือถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครและประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - เป้าหมาย 1ครั้ง/1 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงปรับลดค่า เป้าหมาย จาก 50 ครั้ง เป็น 35 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้าย ผลสำเร็จ สำนักงานเขตทุกเขตดำเนินการฝึกซ้อม รวม 45 ครั้ง ปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม 50 ครั้ง (50 สำนักงานเขต) เป็น 20 ครั้ง (20 สำนักงานเขต) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 225

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-08-21)

47.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งรายงานมายังสำนักงานยุทธศาสตร์ การป้องกันสาธารณภัยมาแล้ว จำนวน 9 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-16)

45.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือทวงถามถึง สนข.

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-19)

45.00

19/6/2563 : กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางสปภ.ขอยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-22)

40.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : ให้ สนง.เขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการฝึกซ้อม ส่ง สปภ. ภานในวันที่ 30 ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาโรคโควิค-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาโรคโควิค-19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-20)

35.00

20/2/2563 : ปลัดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตแล้ว ที่ กท 1802/55 ลว.3 ก.พ.63 ให้ สนง.เขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการฝึกซ้อม ส่ง สปภ. ภานในวันที่ 30 ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : ผู้ว่าฯอนุมัติเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตฯ ให้ดำเนินการตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเสนอผู้ว่าฯเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเสนอผู้ว่าฯเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำหนังสือเสนอผู้ว่าเห็นชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขต ให้ดำเนินการตามกำหนด
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวม ตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตั้งแฟ้มรอรับการตรวจประเมิน
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2777

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2777

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0751

ตัวชี้วัด : 1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 50

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **