ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน : 19000000-2779

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายอุสมัน มูซอ 0937318138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

19070000/19070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิง เป้าหมาย 120 ชุมชน (จากจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 2,067 ชุมชน ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร) - เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน - เป้าหมาย ร้อยละ 100 ( 120 ชุมชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน (แก้ไข)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดหาข้อมูลความเสี่ยงด้านอัคคีภัยของชุมชนในพื้นที่ กทม.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในส่วนของ สดพ.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สถานีดับเพลิงประสานกับชุมชนในพื้นที่ในสังกัดเตรียมการวางแผนดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมการเพื่อดำเนินการหาอาสาสมัครชุมชน รวม 120 ชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:หาอาสาสมัครชุมชนที่อาศัยในชุมชนต้องมีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครช่วยระวังในชุมชนตนเอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำทะเบียนรายชื่ออาสาสมัคร รวบรวมรายชื่อไว้สำหรับการเรียกใช้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:การสร้างพลังเครือข่ายอาสามัครทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:จัดหาอาสาสมัครร่วมงานกับกรุงเทพมหานครแล้วสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:มีการรายงานผลรายละเอียดการดำเนินงานตรงตามกำหนดเวลาและในระบบ Daily Plan
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในระบบ Daily Plan และรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 15
:เก็บรวบรวมหลักฐานการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 16
:มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบและเตรียมการรับการตรวจประเมินปลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2779

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2779

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0758

ตัวชี้วัด : 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **