ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน : 19000000-2779

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอุสมัน มูซอ 0937318138

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

19070000/19070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิง เป้าหมาย 24 ชุมชน/กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย รวม 144ชุมชน (จากจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 2,067 ชุมชน ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร) - เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน - เป้าหมายเดิม ร้อยละ 100 (120ชุมชน) - เป้าหมายใหม่ ร้อยละ 30 (36ชุมชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22 กันยายน 2563 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 4 ชุมชน 1.1 ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ จำนวน 4 คน 1.2 ชุมชนสิตาราม จำนวน 4 คน 1.3 ชุมชนบ้านบาตร จำนวน 5 คน 1.4 ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน จำนวน 11 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน 2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา จำนวน 7 คน 2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 16 คน 2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา จำนวน 9 คน 2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) จำนวน 12 คน 2.5 ชุมชนสระแก้ว จำนวน 11 คน 2.6 ชุมชนมั่นสิน จำนวน 9 คน 2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน จำนวน 8 คน 2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง จำนวน 10 คน 2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน จำนวน 13 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 4 ชุมชน 3.1 ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา จำนวน 27 คน 3.2 ชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก จำนวน 18 คน 3.3. ชุมชนซอยโซดา จำนวน 5 คน 3.4 ชุมชนวัดราชา จำนวน 20 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 4 ชุมชน 4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์ จำนวน 8 คน 4.2 ชุมชนอาเซี่ยน จำนวน 6 คน 4.3 ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ จำนวน 15 คน 4.4 ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง จำนวน 5 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 4 ชุมชน 5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ จำนวน 29 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวน 12 คน 5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง จำนวน 24 คน 5.4 ชุมชนพาดสาย จำนวน 8 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 4 ชุมชน 7.1 ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร (คลองพญาเวก) จำนวน 15 คน 7.2 ชุมชนอินทามระ 11 จำนวน 33 คน 7.3 ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จำนวน 10 คน 7.4 ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 จำนวน 22 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 145% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 414.29% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 376 คน มี 2 สถานีที่ไม่ได้รายงาน คือ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 4 ชุมชน 1.1 ชุมชนบัวหลวง จำนวน 5 คน 1.2 ชุมชนปรีชา 1 จำนวน 15 คน 1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี จำนวน 12 คน 1.4 ชุมชนจันทรานิเวศน์ จำนวน 8 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 4 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดใต้ จำนวน 6 คน 2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม จำนวน 6 คน 2.3 ชุมชนศาลาลอย จำนวน 3 คน 2.4 ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า จำนวน 27 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 4 ชุมชน 3.1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 จำนวน 34 คน 3.2 ชุมชนภูมิจิต จำนวน 17 คน 3.3 ชุมชนล๊อค 123 จำนวน 39 คน 3.4 ชุมชนล๊อค 456 จำนวน 38 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนคลองขวาง จำนวน 22 คน 4.2 ชุมชนวัดช่องลม จำนวน 20 คน 4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู จำนวน 22 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 2 ชุมชน 6.1 ชุมชนมัสยิดอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน 6.2 ชุมชนโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา จำนวน 60 คน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางอุทิศ จำนวน 18 คน 7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 จำนวน - คน 7.3 ชุมชนบุญประทานพร จำนวน - คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 8 คน 8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 5 คน 8.3 ชุมชนไวตี จำนวน 10 คน 8.4 ชุมชนพิพัฒน์ จำนวน 10 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 115% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 328.57% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 415 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 45 % ค่าเป้าหมายใหม่ 36 ชุมชน (6 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 150 % กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 6 ชุมชน 1.1 ชุมชนคลองจั่น จำนวน 7 คน 1.2 ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม จำนวน 10 คน 1.3 ชุมชนสามัคคีพัฒนา จำนวน 20 คน 1.4 ชุมชนหมู่บ้านหทัยราฎร์พัฒนา จำนวน 47 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 6 ชุมชน 2.1 ชุมชนลำพุทธา จำนวน 3 คน 2.2 ชุมชนวัดสังฆราชา จำนวน 27 คน 2.3 ชุมชนนันทวัน 5 เขตหนองจอก จำนวน 16 คน 2.4 ชุมชนดารุสซีฮะห์ ลำแขก จำนวน 5 คน 2.5 ชุมชนร่มเกล้าโซน 3 จำนวน 8 คน 2.6 ชุมชนทวีปัญญารักษ์ จำนวน 6 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 5 ชุมชน 3.1 ชุมชน ม.11 สะพานสูง (เกาะดอน) จำนวน 28 คน 3.2 ชุมชนลำสาลี จำนวน 32 คน 3.3 ชุมชนเทพลีลา จำนวน 8 คน 3.4 ชุมชนสุขสันต์ 26 จำนวน 20 คน 3.5 ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรหัวหมาก จำนวน 11 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน 4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) จำนวน 12 คน 4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2 จำนวน 5 คน 4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง จำนวน 16 คน 4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม จำนวน 8 คน 4.5 ชุมชนเราะห์ม่ะตุ้ลอิสลาม จำนวน 10 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 100% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 285.71% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 299 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนสามง่ามพัฒนา จำนวน 10 คน 1.2 ชุมชนยานวัน จำนวน 5 คน 1.3 ชุมชนโรงพักเก่า จำนวน 5 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 3 ชุมชน 2.1 ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา จำนวน 8 คน 2.2 ชุมชนวัดสุทธาราม จำนวน 25 คน 2.3 ชุมชนเจริญนคร 66 จำนวน 15 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชนวัดประดิษฐาราม จำนวน 6 คน 3.2 ชุมชนสี่แยกบ้านแขก จำนวน 5 คน 3.3 ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ จำนวน 5 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม จำนวน 7 คน 4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ จำนวน 5 คน 4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ จำนวน 7 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล จำนวน 6 คน 5.2 ชุมชนสะพานไม้ จำนวน 5 คน 5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี จำนวน 6 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 3 ชุมชน 6.1 ชุมชนสะพานผัก - คลองศาลเจ้า จำนวน 1 คน 6.2 ชุมชนวัดรวกสุทธาราม จำนวน 4 คน 6.3 ชุมชนวัดใหญ่ยายแป้น จำนวน 7 คน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนคลองมะนาว จำนวน 7 คน 7.2 ชุมชนคลองบางพระครู จำนวน 7 คน 7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ จำนวน 33 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 3 ชุมชน 8.1 ชุมชนบางพรหมร่วมใจ จำนวน 11 คน 8.2 ชุมชนศรีมลฑล จำนวน 11 คน 8.3 ชุมชนสกุลทิพย์ จำนวน 11 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 24 ชุมชน เท่ากับ 120% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 24 ชุมชน เท่ากับ 346.86% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 212 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 11 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวน 8 คน 1.2 ชุมชนนครแสงเพชร จำนวน 2 คน 1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56 จำนวน 14 คน 1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 จำนวน 25 คน 1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง จำนวน 17 คน 1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 จำนวน 12 คน 1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 จำนวน 40 คน 1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา จำนวน 18 คน 1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58 จำนวน 14 คน 1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3จำนวน 9 คน 1.11 ชุมชนแสงหิรัญ จำนวน 2 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 6 ชุมชน 3.1 ชุมชนหมู่ 7 แขวงราษฎร์บูรณะ จำนวน 10 คน 3.2 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 จำนวน 5 คน 3.3 ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา จำนวน 5 คน 3.4 ชุมชนอนามัย จำนวน 4 คน 3.5 ชุมชนการีซัน จำนวน 5 คน 3.6 ชุมชนคลองรางจาก จำนวน 4 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 6 ชุมชน 4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม จำนวน 25 คน 4.2 ชุมชนบุญส่ง จำนวน 10 คน 4.3 ชุมชนพุดตาน จำนวน 31 คน 4.4 ชุมชนสงวนคำ จำนวน 5 คน 4.5 ชุมชนสวัสดิการหนองแขม จำนวน 8 คน 4.6 ชุมชนหรรษามาเจริญ จำนวน 10 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 115% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 328.57% สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 283 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 128 ชุมชน คิดเป็น 106.67 % ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 128 ชุมชน คิดเป็น 355.56 % สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 1,653 คน เสร็จสิ้นการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการแล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.57 (2020-08-21)

73.57

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 1 ชุมชน 1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา จำนวน 7 คน ข้อมูลซ้ำ 1.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 16 คน ข้อมูลซ้ำ 1.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา จำนวน 9 คน ข้อมูลซ้ำ 1.4 ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ จำนวน 4 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน 2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา จำนวน 7 คน 2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 16 คน 2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา จำนวน 9 คน 2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) จำนวน 12 คน 2.5 ชุมชนสระแก้ว จำนวน 11 คน 2.6 ชุมชนมั่นสิน จำนวน 9 คน 2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน จำนวน 8 คน 2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง จำนวน 10 คน 2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน จำนวน 13 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์ จำนวน 8 คน 4.2 ชุมชนอาเซี่ยน จำนวน 6 คน 4.3 ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ จำนวน 15 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 4 ชุมชน 5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ จำนวน 29 คน 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค จำนวน 12 คน 5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง จำนวน 24 คน 5.4 ชุมชนพาดสาย จำนวน 8 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 17 ชุมชน เท่ากับ 70.83% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 17 ชุมชน เท่ากับ 242.86% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 201 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนบัวหลวง 1.2 ชุมชนปรีชา 1 1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 4 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดใต้ จำนวน 6 คน 2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม จำนวน 6 คน 2.3 ชุมชนศาลาลอย จำนวน 3 คน 2.4 ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า จำนวน 27 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 4 ชุมชน 3.1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 จำนวน 34 คน 3.2 ชุมชนภูมิจิต จำนวน 17 คน 3.3 ชุมชนล๊อค 123 จำนวน 39 คน 3.4 ชุมชนล๊อค 456 จำนวน 38 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนคลองขวาง จำนวน 22 คน 4.2 ชุมชนวัดช่องลม จำนวน 20 คน 4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู จำนวน 22 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน 6.1 ชุมชนมัสยิดอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางอุทิศ 7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 7.3 ชุมชนบุญประทานพร 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน 8.1 ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 8 คน 8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 5 คน 8.3 ชุมชนไวตี จำนวน 10 คน 8.4 ชุมชนพิพัฒน์ จำนวน 10 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 83.33% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 285.71% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 297 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา จำนวน 32 คน 1.2 ชุมชนสุดซอยสมถวิล จำนวน 10 คน 1.3 ชุมชนสวนรื่น จำนวน 11 คน 1.4 ชุมชนบ้านสามเรือน จำนวน 9 คน 1.5 ชุมชนสมบุญดี จำนวน 6 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 11 ชุมชน 2.1 ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ 2.2 ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ 2.3 ชุมชนพรมสัมฤทธิ์ 2.4 ชุมชนร่วมพัฒนา 1 2.5 ชุมชนประชากร 3 2.6 ชุมชนประชากร 4 2.7 ชุมชนตลาดบางเขน 2.8 ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา 2.9 ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 2.10 ชุมชนตลาดหลักสี่ 2.11 ชุมชนเปรมสุขสันต์ 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 4 ชุมชน 3.1 ชุมชนวัชรปราณี 3.2 ชุมชนร้อยกรอง 3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ 3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน 4.1 ชุมชนศรีบุญยืน 4.2 ชุมชนทอผ้า 4.3 ชุมชนราชทรัพย์ **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 4.4 ชุมชนบุญเหลือ 1 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 4.5 ชุมชนบุญเหลือ 2 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน 5.1 ชุมชนพหลโยธิน 32 5.2 ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม 5.3 ชุมชนพหลโยธิน 34 5.4 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 120.83% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 414.29% จำนวนอาสาสมัคร 68 คน (เฉพาะในส่วนของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 1 ชุมชน 1.1 ชุมชนคลองจั่น จำนวน 7 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 3 ชุมชน 3.1 ชุมชน ม.11 สะพานสูง (เกาะดอน) จำนวน 28 คน 3.2 ชุมชนลำสาลี จำนวน 32 คน 3.3 ชุมชนเทพลีลา จำนวน 8 คน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน 4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) จำนวน 12 คน 4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2 จำนวน 5 คน 4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง จำนวน 16 คน 4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม จำนวน 8 คน 4.5 ชุมชนเราะห์ม่ะตุ้ลอิสลาม จำนวน 10 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 33.33% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 114.29% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 126 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 3 ชุมชน 2.1 ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา จำนวน 8 คน 2.2 ชุมชนวัดสุทธาราม จำนวน 25 คน 2.3 ชุมชนเจริญนคร 66 จำนวน 15 คน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม จำนวน 7 คน 4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ จำนวน 5 คน 4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ จำนวน 7 คน 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล จำนวน 6 คน 5.2 ชุมชนสะพานไม้ จำนวน 5 คน 5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี จำนวน 6 คน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนคลองมะนาว จำนวน 7 คน 7.2 ชุมชนคลองบางพระครู จำนวน 7 คน 7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ จำนวน 33 คน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 3 ชุมชน 8.1 ชุมชนบางพรหมร่วมใจ จำนวน 11 คน 8.2 ชุมชนศรีมลฑล จำนวน 11 คน 8.3 ชุมชนสกุลทิพย์ จำนวน 11 คน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 62.50% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 214.29% จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 164 คน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 11 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง จำนวน 8 คน 1.2 ชุมชนนครแสงเพชร จำนวน 2 คน 1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56 จำนวน 14 คน 1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 จำนวน 25 คน 1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง จำนวน 17 คน 1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 จำนวน 12 คน 1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 จำนวน 40 คน 1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา จำนวน 18 คน 1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58 จำนวน 14 คน 1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3จำนวน 9 คน 1.11 ชุมชนแสงหิรัญ จำนวน 2 คน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม 4.2 ชุมชนบุญส่ง 4.3 ชุมชนพุดตาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 58.33% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 200% สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 161 คน สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 103 ชุมชน เท่ากับ 73.57% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 103 ชุมชน เท่ากับ 223.91% สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 1,017 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (ข้อมูลข้างต้นได้มาจากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละกอง)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.14 (2020-07-20)

62.14

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา 1.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 1.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน 2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา 2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา 2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) 2.5 ชุมชนสระแก้ว 2.6 ชุมชนมั่นสิน 2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน 2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง 2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์ 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค 5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 66.67% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 228.57% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนบัวหลวง 1.2 ชุมชนปรีชา 1 1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 3 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดใต้ 2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม 2.3 ชุมชนศาลาลอย 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนคลองขวาง 4.2 ชุมชนวัดช่องลม 4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางอุทิศ 7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 7.3 ชุมชนบุญประทานพร 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน 8.1 ชุมชนหลังวัด 8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า 8.3 ชุมชนไวตี สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 62.5% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 214.29% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา 1.2 ชุมชนสุดซอยสมถวิล 1.3 ชุมชนสวนรื่น 1.4 ชุมชนบ้านสามเรือน 1.5 ชุมชนสมบุญดี 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 11 ชุมชน 2.1 ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ 2.2 ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ 2.3 ชุมชนพรมสัมฤทธิ์ 2.4 ชุมชนร่วมพัฒนา 1 2.5 ชุมชนประชากร 3 2.6 ชุมชนประชากร 4 2.7 ชุมชนตลาดบางเขน 2.8 ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา 2.9 ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 2.10 ชุมชนตลาดหลักสี่ 2.11 ชุมชนเปรมสุขสันต์ 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 4 ชุมชน 3.1 ชุมชนวัชรปราณี 3.2 ชุมชนร้อยกรอง 3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ 3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน 4.1 ชุมชนศรีบุญยืน 4.2 ชุมชนทอผ้า 4.3 ชุมชนราชทรัพย์ **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 4.4 ชุมชนบุญเหลือ 1 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 4.5 ชุมชนบุญเหลือ 2 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน 5.1 ชุมชนพหลโยธิน 32 5.2 ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม 5.3 ชุมชนพหลโยธิน 34 5.4 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 120.83% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 414.29% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน 4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) 4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2 4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง 4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 57.14% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม 4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ 4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล 5.2 ชุมชนสะพานไม้ 5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนคลองมะนาว 7.2 ชุมชนคลองบางพระครู 7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 37.5% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 128.57% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 11 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง 1.2 ชุมชนนครแสงเพชร 1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56 1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง 1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา 1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58 1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 1.11 ชุมชนหลังหิรัญ 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม 4.2 ชุมชนบุญส่ง 4.3 ชุมชนพุดตาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 58.33% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 200% สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 62.14% ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 189.13% เอกสารหลักฐานการสำรวจ https://is.gd/f2V7PK

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-20)

50.00

20/6/2563 : ไม่มีรายงานการดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :เริ่มกลับมาดำเนินการตามเดิม และจะรายงานเพิ่มเติมในรอบหน้า

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-21)

50.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กปก. 1-6 ไม่มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามตัวชี้วัด เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าฝึกอบรมตามตัวชี้วัดได้

** อุปสรรคของโครงการ :จะดำเนินการต่อได้เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : ได้รับแจ้งจาก กปก. 1,2,3,5 และ 6 ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่ขอความร่วมมือให้อยู่แต่ที่พักอาศัย งดการชุมนุน งดการเข้าไปที่ผู้คนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา 1. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 - ไม่มี (เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 - ไม่มี (เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 - ไม่มี (เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1.สถานีดับเพลิงฯประเวศ 1.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) 1.2 ชุมชนโมราวรรณ 2 1.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงฯบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนคลองมะนาว 1.2 ชุมชนคลองบางพระครู 1.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงฯบางแค 1.1 ชุมชนเพชรเกษม 58 1.2 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 1.3 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา 1.4 ชุมชนนครแสงหิรัญ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค ขณะนี้เกิดการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-19)

35.00

รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 "กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน" ดังนี้ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงฯสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน 1.1 ชุมชนอิสรานุภาพ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงฯบางรัก จำนวน 1 ชุมชน 1.1 ชุมชนหลังวัดมหาพฤฒาราม กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงฯลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน 1.1 ชุมชนหลัง วค. จันทรเกษม 1.2 ชุมชนพหลโยธิน 32 1.3 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ 1.4 ชุมชนพหลโยธิน 34 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1.สถานีดับเพลิงฯประเวศ 1.1 ชุมชนเกาะมุสลิม กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงฯปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนวัดสุทธาราม 1.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ 1.3 ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงฯบางแค 1.1 ชุมชนเพชรเกษม 56 1.2 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 1.3 ชุมชนกระถินทอง 1.4 ชุมชนนครแสงเพชร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชน ประจำเดือน มกราคม, และกุมภาพันธ์ 2563 สถานีในสังกัด กองปฏิบัติการดับเพลิงฯ 1,2,3,5,6 ยังไม่มีการรายงาน สถานีในสังกัด กองปฏิบัติการดับเพลิงฯ 4 อยู่ระหว่างการประสานกับชุมชนเพื่อกำหนดวันอบรม และอบรมไปแล้ว 1 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน (แก้ไข)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดหาข้อมูลความเสี่ยงด้านอัคคีภัยของชุมชนในพื้นที่ กทม.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในส่วนของ สดพ.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สถานีดับเพลิงประสานกับชุมชนในพื้นที่ในสังกัดเตรียมการวางแผนดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เตรียมการเพื่อดำเนินการหาอาสาสมัครชุมชน รวม 120 ชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:หาอาสาสมัครชุมชนที่อาศัยในชุมชนต้องมีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครช่วยระวังในชุมชนตนเอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำทะเบียนรายชื่ออาสาสมัคร รวบรวมรายชื่อไว้สำหรับการเรียกใช้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:การสร้างพลังเครือข่ายอาสามัครทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดหาอาสาสมัครร่วมงานกับกรุงเทพมหานครแล้วสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:มีการรายงานผลรายละเอียดการดำเนินงานตรงตามกำหนดเวลาและในระบบ Daily Plan
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในระบบ Daily Plan และรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:เก็บรวบรวมหลักฐานการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 16
:มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบและเตรียมการรับการตรวจประเมินปลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2779

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2779

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0758

ตัวชี้วัด : 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **