ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน /ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 : 19000000-2780

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางจิณณพัต แสนเกษม 02-354 6875

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ความรู้เบื้องต้น หมายถึง การให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยด้วยตนเองจากภัยประเภทต่าง ๆ โดยกองปฏิบัติการดับเพลิง จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิง

19080000/19080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันตนเองจากภัยประเภทต่างๆ แก่ประชาชน ในพื้นที่ของกองปฏิบัติการดับเพลิง - เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันตนเองจากเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองและป้องกันชุมชน สร้างความบอุ่นใจแก่ประชาชน - ค่าเป้าหมาย 24 ครั้ง/กปก.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ดำเนินการงานตามโครงการกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 - 6 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดจำนวนชุมชนที่ออกให้ความรู้ฯ ดังนี้ 1. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 จำนวน 29 ชุมชน 2. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 จำนวน 14 ชุมชน 3. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 จำนวน 29 ชุมชน 4. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 จำนวน 22 ชุมชน 5. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 24 ชุมชน 6. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 จำนวน 23 ชุมชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 141 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-08-20)

55.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 5 ชุมชน (รวม 45 ชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-20)

50.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด กปก.1 - กปก.6 ออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สามารถออกให้ความรู้แก่ชุมชนได้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-22)

35.00

22/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลต่อการดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู่้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 - 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

20/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลต่อการดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู่้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 - 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ขอความร่วมมือให้อยู่แต่ที่พักอาศัย งดการชุมนุน งดการเข้าไปที่ผู้คนจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน /ชุมชน ในพื้นที่ของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่ของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงและกู้ภัยฯ ออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลชุมชน เพื่อจัดทำแผนฯ และออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลชุมชน เพื่อวางแผนการจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างการสำรวจชุมชนเป้าหมายในการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตหรือประธานชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม/เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2780

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2780

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0771

ตัวชี้วัด : 1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/กปก. : 120.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/กปก. : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/กปก.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **