ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน : 19000000-2787

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนภาพร แก้วคำ 02 3546858 ต่อ 311

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสถานประกอบการ - ผู้ให้ความรู้ หมายถึง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ให้บุคลากรในหน่วยงานตามที่ร้องขอ และทำการประเมินผล วัดความรู้จากแบบทดสอบ

19040000/19040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ออกให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความปลอดภัยอย่างที่สุด - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยปี 2563 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนทุกแห่งตามที่ร้องขอ จำนวน 60 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-18)

40.00

18/09/2563 : โดยปี 2563 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนทุกแห่งตามที่ร้องขอ จำนวน 60 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายลงระดับหนึ่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเร่งดำเนินการ ตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-08-21)

30.00

21/8/2563 :อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่สถานประกอบการร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-20)

30.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน หยุดกิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หยุดกิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-20)

30.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หยุดกิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หยุดกิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่สถานประกอบการร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-18)

25.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:.หน่วยงานต่างๆมีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งวิทยากรไป เผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอจนเสร็จสิ้น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2787

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2787

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0768

ตัวชี้วัด : 6.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **