ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน : 19000000-2788

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุนัน ทองชัย 02 354 6858 ต่อ 521

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ - การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิง จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

19060000/19060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิง จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อสร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านการป้องกันภัยฯ ในเบื้องต้น - เป้าหมาย = เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ คูณ ๑๐๐ หารด้วย เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมด (เป้าหมายร้อยละ 80)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 617 คน มีผลการประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80.29 และผลการประมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1- 6 มีการอบรมโรงเรียนเพิ่มดังนี้ กปก.1 จำนวน 3 โรงเรียน กปก.2 จำนวน 3 โรงเรียน กปก.3 จำนวน 1 โรงเรียน กปก.4 จำนวน 2 โรงเรียน กปก.5 จำนวน 4 โรงเรียน กปก.6 - โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-20)

65.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด - 19 และต้องปฏิบัติตามพรก.ฉุกเฉินว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดจึงไม่สามารถทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด - 19 และต้องปฏิบัติตามพรก.ฉุกเฉินว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดจึงไม่สามารถทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-20)

45.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด - 19 และต้องปฏิบัติตามพรก.ฉุกเฉินว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดจึงไม่สามารถทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-20)

45.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด - 19 และต้องปฏิบัติตามพรก.ฉุกเฉินว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดจึงไม่สามารถทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-20)

45.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยโดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ดำเนินการดังนี้ 1. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 อบรมโรงเรียนจำนวน 1 โรงเรียนคือโรงเรียนวัดมหรรณาพาราม 2. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 อบรมโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียนคือโรงเรียนวัดลาดกระบัง, โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ 200 ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยโดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ดำเนินการดังนี้ 1. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 อบรมโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียนคือโรงเรียนวัดยานนาวาและโรงเรียนวัดใต้ 2. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 อบรมโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียนคือโรงเรียนพระร่วงพรประสิทธิ์, โรงเรียนบ้านบัวมล, โรงเรียนคลองทรงกระเทียม, โรงเรียนวัดลาดพร้าวและโรงเรียนอนุบาลทับทอง 3. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 อบรมโรงเรียนจำนวน 1 โรงเรียนคือโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น 4. กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 อบรมโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียนคือโรงเรียนสุจิณณ์วดี, โรงเรียนบางแคเหนือและโรงเรียนเมตตาวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยโดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวได้ดำเนินการอบรมให้แก่โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนคลองทรงกระเทียม 2. โรงเรียนวัดลาดพร้าวและ 3 โรงเรียนอนุบาลทับทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โรงเรียนมีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งวิทยากรไปเผยแพร่ยังโรงเรียนจนเสร็จสิ้น และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2788

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2788

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0767

ตัวชี้วัด : 18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **