ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง : 19000000-2797

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส.ต.อ.หญิงเนตรยา สุเนตร 02 354 6872

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึงหน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กองบัญชีฯ จะตรวจสอบงบการเงินประจำปีของหน่วยงานโดยกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงานและสอบยันยอดบัญชีของส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึงหน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ดำเนินการเรื่องการเงินการคลังได้รวดเร็วภายในกำหนด - เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-20)

100.00

20/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เอกสารล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :เอกสารล่าชช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-24)

70.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2797

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2797

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0777

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 1.5)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 1.5

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **