ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 : 19000000-2809

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางเปมิกา เพ็งสุข 02 2797301

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่ สถานีฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติภัยประเภทต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติภัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ ช้ที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ งานเตรียมงานและงานรื้อถอนงานสาธารณูปโภค อาคารที่พักขยะ อาคารหอเก็บน้ำ อาคารหอพัก อาคารจอดรถดับเพลิง อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม สถานีฝึกดับเพลิงพฤติกรรมต่างๆ และสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี ร้อยละ 20 ของการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ(ขออนุมัติโครงการและจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-09-21)

5.00

จากรายละเอียดผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในเรื่อง การโอนงบประมาณไปยังสำนักโยธา จึงทำให้การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การติดต่อกับเจ้าหน้าที่จากประเทศสิงค์โปร์ในเรื่องการประสานงานข้อมูลระบบ Simulator เกิดความล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องจากโอนงบประมาณไปให้สำนักการโยธาดำเนินการ ทำให้การติดตามรายละเอียดของงานไม่เป็นปัจจุบัน ต้องผ่านหลายส่วนงาน 2. อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลงานระบบ simulator จากประเทศสิงค์โปร์ ส่งให้สำนักการโยธาเพื่อดำเนินการต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-08-20)

4.00

20/8/2563 : สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-07-16)

5.00

16/7/2563 : สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-19)

5.00

19/6/2563 :ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโอนงบประมาณให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-21)

5.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ ระยะที่ 1 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวด รายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-20)

5.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ ระยะที่ 1 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวด รายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-23)

5.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ ระยะที่ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน) รายการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ระยะที่ 1 เป็นเงิน 10,000,000 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวด รายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการโยธา ได้มีการปรับแบบ เพื่อให้ตรงกับการก่อสร้างจริง

** อุปสรรคของโครงการ :แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่าง สำนักการโยธา ดำเนินการ ขอแก้ไขข้อบัญญัติให้เป็นไปตามเนื้องานจริง เพื่อให้การดำเนินการไปอย่างเหมาะสม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-20)

5.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างการหารือระหว่าง 3 หน่วยงาน (สำนักการโยธา สำนักป้องกันฯ และสถาบันวิจัยธรรมศาสตร์)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-17)

5.00

17/1/2563 : สำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-07-03
สิ้นสุด :2019-07-03
ขั้นตอน 2
:จัดทำขออนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 5
:บริหารสัญญา – ส่งมอบงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-29
สิ้นสุด :2019-10-29

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2809

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2809

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0784

ตัวชี้วัด : 21.ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **