ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-21
สิ้นสุด :2020-01-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2810

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2810

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **