ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล : 20000000-2356

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวเพ็ญพิมล หกสุวรรณ/1712

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร กระบวนการ วิธีการในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล จึงจำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการแนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จากปัญหาที่ผ่านมาการพิจารณาคำ ของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลเป็นแบบแสดงรายการ ซึ่งได้ใช้ในการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครมาเป็นเวลานาน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลที่รองรับกับหลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงานและสามารถส่งต่อองค์ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิผลต่อไป

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำหลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาปรับทบทวนกระบวนการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลที่รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและวิทยากร จำนวน 111 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหาสถานที่ในการอบรมสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 3
:เตรียมข้อมูลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานสถานที่
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:จัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0736

ตัวชี้วัด : ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สงม.)

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **