ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ : 20000000-2358

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสิทธิเดช ฉวีวรรณ/1720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานที่ผ่านมา พบว่า มีหลายหน่วยงานไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ทำให้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2562 หน่วยงานขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 38 หน่วยงาน (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,781,056,127 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.23 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 80,000,000,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนได้ทันภายในปีงบประมาณ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีมีสัดส่วนร้อยละลดลงจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อให้สำนักงบประมาณฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด 3. เพื่อสรุปประมวลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานเกี่ยวกับการงบประมาณสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชุมติดตามร่วมกับหน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 2. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีผลรวมการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกินร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 257 รายการเป็นเงิน 439,285,011.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/08/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-23)

60.00

23/07/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีค 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/06/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสำนักการคลังคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ 68,000 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์รายวัน ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน รายละเอียดปรากฎตามหนังสือ ด่วนที่สดุที่กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีค 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : เนื่องจากสำนักการคลังคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาทโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ 68,000 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์รายวัน ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนรายละเอียดตามปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-25)

60.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯ ไตรมาสที่2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันฯ สำนักการแพทย์ เริ่มวันที่ 18 มี.ค.63 เวลา10.30น. โดยมีรผว.กทม.ท่านโสภณฯเป็นประธาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างติดตามผลการก่อหนี้ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯไตรมาสที่1 ของทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 2.เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่สำนักป้องกันฯ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรฯ และสำนักงานเขตปทุมวัน ในวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 14.00น. โดยมีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านโสภณฯ เป็นประธาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานตามข้อตกลงฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานระบบงบประมาณสรุปรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2563 ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม.เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2358

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2358

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0737

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิช์ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **