ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง) : 20000000-2359

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายณัฐวัฒน์ ศิลปโสภาพันธุ์/1722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง

เป้าหมายของโครงการ

มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง จำนวน 1 แผน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่5 เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 17 ธค 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/62 เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 14 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/62 เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมการจัดประชุมและจัดทำร่าง
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ร่างแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง
:30%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0738

ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **