ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง) : 20000000-2359

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางจันทราทิพย์ ลาภเปี่ยม/1722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง

เป้าหมายของโครงการ

มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง จำนวน 1 แผน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกทม.เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-23)

30.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 ก.พ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-24)

10.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่5 เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 17 ธค 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/62 เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 14 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ สนค.ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/62 เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:เตรียมการจัดประชุมและจัดทำร่าง
:40%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/08/2020
ขั้นตอน 3
:ร่างแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง
:30%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0738

ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **