ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 : 20000000-2361

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.จรีรัตน์ เสนา / 1719

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

20030000/20030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การอนมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะกรณีมีข้อผิดพลาด คำพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ตกหล่น ซึ่งไม่มีผลทำให้วงเงินงบประมาณเปลี่ยนไปและไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิมที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความถูกต้องและสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดได้มากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : จำนวน 4 เรื่องของหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-31)

92.00

31/8/2563 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 / จำนวน - เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

7/24/2020 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 / จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : ไม่มีจำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-31)

67.00

31/05/2563 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 / จำนวน - เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-04-30)

59.00

30/4/2563 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ) ประจำเดือนเมษายน 2563 / จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-22)

42.00

22/2/2563 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-29)

33.00

29/1/2563 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 / จำนวน 1 เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 / จำนวน - เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-25)

16.00

25/11/2562 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 / จำนวน 3 เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 / จำนวน - เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-05
สิ้นสุด :2020-06-05
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการดำเนินงาน
:40%
เริ่มต้น :2020-06-11
สิ้นสุด :2020-06-11
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-06-17
สิ้นสุด :2020-06-17

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0745

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **