ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กทม. : 20000000-2363

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจรินทร์ทิพย์ จีนมะโน/1725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กทม. เข้างบกลางหลังจากการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลางหลังจากการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ

20080000/20080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กทม. เข้างบกลางหลังจากการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลาง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-26)

100.00

26/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-26)

90.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-27)

85.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-25)

80.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-26)

50.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องจากหน่วยงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโอนงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **