ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) : 20000000-2364

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

58.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 58.00

นางสาววรยา บัวทอง/1707

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ หมายถึง เรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย

20060000/20060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ หมายถึง เรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 95 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-25)

58.00

25/3/2563 : หน่วยงานต่างๆ มีเรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย เดือนมีนาคม 2563 มี 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตลาดกระบัง ซึ่งดำเนินการไม่เกิน 15 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

ไม่มีเรื่องจากหน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ภาระหนี้ฯ เข้ามา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-27)

32.00

27/1/2563 : ทุกหน่วยงานยังไม่มีหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-26)

23.00

26/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 มีหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่งและทั้ง 2 เรื่อง สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ทุกหน่วยงานยังไม่มีหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องจากหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการอนุมัติขอจัดสรร
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:เสนอผู้บริหารลงนาม
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0747

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **