ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาฯ) (บูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : 20000000-2365

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิกร จันทร์สวัสดิ์ /1711

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหาครมีแนวทางในการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีไปในแนวทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอันจะช่วยสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย รองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตัล จึงพิจารณานำเทคนิค วิธีการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเปลี่ยนวิธีการส่งเอกสารด้วยกระดาษเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดให้มีระบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนงานงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

20070000/20070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อลดขั้นตอนการวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3. หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการวิเคราะห์งบประมาณแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส

เป้าหมายของโครงการ

1. ลดทรัพยากรในการส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 2. ลดระยะเวลาการวิเคราะห์งบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 3. การวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่าประจำปีมีมาตรฐานเดียวกันและหน่วยงานได้รับงบประมาณตามความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-28)

100.00

28/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0749

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **