ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) : 20000000-2369

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายนิกร จันทร์สวัสดิ์ /1711

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

20010000/20010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : มีการตรวจระหว่างหน่วยงาน โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : 1. ประชุมคณะกรรมการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในศาลาว่าการ กทม. จำนวน 2 ครั้ง 3. มีการตรวจประเมินการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและติดตามผล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการ "การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร" ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0749

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **