ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) : 20000000-2369

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิกร จันทร์สวัสดิ์ /1711

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

20010000/20010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินการโครงการ "ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ประชุมวางการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 3. กำหนดวิธีการมาตรการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและใช้อย่างคุ้มค่า 4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของหน่วยงาน 5. ติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและสรุปรายงานการใช้ไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-28)

75.00

28/8/2563 : รณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการ กทม.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในศาลาว่าการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-07-31)

63.00

31/7/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : มีการตรวจระหว่างหน่วยงาน โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : 1. ประชุมคณะกรรมการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในศาลาว่าการ กทม. จำนวน 2 ครั้ง 3. มีการตรวจประเมินการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและติดตามผล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการ "การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร" ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0749

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **