ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 20000000-2381

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางเบญจภา สาระ/1702

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สยป. กำหนด

20010000/20010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สยป. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : สยป.ได้พิจารณาข้อมูลของหน่วยงาน (โครงการขุดลอกคลอง ย้อนหลัง 3 ปี) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบทุกรายการฐานข้อมูล สำหรับเดือนมกราคม 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน (กรณีรักษาสถานภาพฐานข้อมูลเดิมปี 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล เอกสารหมายเลข 4 ตามแนวทางการดำเนินตัวชี้วัดที่ 5.2 (รักษาสถานภาพฐานข้อมูลเดิมในปี 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-23)

16.00

รายงานฐานข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2563 (รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและจัดทำข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2381

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2381

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-762

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **