ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Cross Platform : 21000000-3139

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นส.กุมพร กาญจนรุจวิวัฒน์ โทร.1569

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านไอทีเข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณบุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐที่จะมาสนับสนุนการบริการมีไม่เพียงพอ ยังขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐาน และความรอบรู้ด้านไอที อีกเป็นจำนวนมาก การเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุคไอทีได้และด้วยเหตุนี้ทำให้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนา Application ด้วยวิธีการแบบเดิม ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆของบุคลากรด้านไอที ให้สามารถเรียนรู้ และต่อยอดการทำงานได้อย่างทันท่วงที ด้วยการพัฒนา Application แบบ CrossPlatform เพื่อลดเวลาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์แบบ Mobile ทั้ง iOSและ Androidด้วยการพัฒนาโปรแกรมแบบครั้งเดียว ใช้งานได้หลายอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา Application ของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม พัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบงานต่างๆ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองบริการระบบคอมพิวเตอร์) จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องมือทันสมัย และลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบงานต่างๆ และเพื่อเป็นการยกระดับการเป็นนักพัฒนา Application ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับต่อไป

21090300/21090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา Application ของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนา Application แบบมืออาชีพและทันสมัย 2.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนา Application ของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูลสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานการพัฒนาระบบที่มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงกันได้

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 74 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ระดับสำนัก/สำนักงานเขต ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 30 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 คน) จำนวน 10 คน 2) วิทยากร (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 คน) จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-04)

100.00

4/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-12)

80.00

12/2/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-11)

30.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เวียนแจ้งหลักสูตร กำหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม รวบรวมและสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-15)

20.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน จัดเตรียม ประสานงาน เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้งหลักสูตร กำหนดการฝึกอบรมส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3139

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3139

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **