ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 : 21000000-3143

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เป็นกรอบกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพฯ ในระยะยาว ซึ่งในการปฏิบัติได้แบ่งช่วงของการดำเนินการออกเป็นระยะๆ ละ 5 ปี ขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ พร้อมงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องนำโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติ-ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ไปจัดทำรายละเอียดประกอบการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำแต่ละปีงบประมาณ นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเป้าหมายและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปีงบประมาณแล้ว ยังเป็นเครื่องมือของสำนักงบประมาณ-กรุงเทพมหานครในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ภารกิจ กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาของชาติในระดับต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดภารกิจภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนเป้นไปตามแนวทางดังกล่าวสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดเป้าหมาย และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จตามที่ได้มีการกำหนดไว้

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อนำเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2(พ.ศ.2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติ 2 เพื่อบูรณาการภารกิจของกรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565) และยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 ฉบับ โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1657 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ในส่วนของการจัดพิมพ์ ผู้บริหารให้ความเห็นว่าจะดำเนินการจัดพิมพ์ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่ถึงเป้าหมาย ทำให้โครงการไม่ได้รับเงินงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผน กทม. 65 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะอยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ (กยบ.สยป.) ดำเนินการยกร่างแผนฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-25)

80.00

25/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

จัดเตรียมร่างแผน กทม.65 และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ (ป.กทม.เป็นประธาน) เพื่อพิจารณาร่างแผน กทม. 65 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-09)

70.00

9/7/2563 : - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1031 ลว. 8 มิ.ย. 2563) - คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประขำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อบรรจุเข้าแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ (กยบ.) ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหน่วยงานเจ้าภาพหลักและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 แต่ละด้าน พิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ที่เป็นโครงการเชิงบูรณาการกับสำนัก/สำนักงานเขตตามแนวทางการวิเคราะห์โครงการ และจัดส่งโครงการยุทธศาสตร์และแบบรายงานการวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ (แบบ วค.สยป.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดให้คณะทำงาน ฯ สยป. ในแต่ละด้าน ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 เพื่อให้ รผอ.สยป.และคณะทำงานในแต่ละด้านร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์และยกร่างแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิ.ย. 63) และจัดส่งร่างแผนฯ ให้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผว.กทม. ให้ความเห็นชอบเป้ามายการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 และได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างคณะทำงานกำหนดเป้าหมายฯกลับไปทบทวนและปรับแก้ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรป.วันทนีย์ฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 และทำบันทึกนำเรียนป. กทม. เพื่อให้ ผว.กทม. เห็นชอบร่างเป้าหมายฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเป้าหมายการพัฒนากทม. 2565 ด้านที่ 1-7 และจัดเตรียมทำหนังสือเวียนเป้าหมายการพัฒนาฯไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกทม. ประจำปี พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด2019 อ าจมีการเลื่อนประชุมคณะอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกทม.ประจำปี พ.ศ. 2565 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกทม.ประจำปี พ.ศ. 2565

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 :จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา เรียบร้้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการกำหนดเปาหมาย พิจารณาปรับปรุงเป้าหมายฯ เพื่อเข้าคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกทม. ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/01/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และรูปแบบ/แนวทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนาฯ (วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง ภาคประชาคมเขต หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกับรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตรพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบป.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมแจ้งแนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนฯ เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2138 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ป.กทม. ลงนามให้ความเห็นชอบ ป.กทม.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว ขณะนี้ดำเนินการเวียนแจ้งคำสั่งและแนวทางการจัดทำแผนฯ ทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว , ผอ.สยป.เห็นชอบแนวทางการกำหนดเปิสหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สยป. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565
:5%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดร่างเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมาย การพัฒนากรุงเทพมหานครปี 2565
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเป้าหมายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สยป. สงม. และ สนค.พิจารณากำหนดกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการยุทธศาสตร์
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:คณะกรรมการอำนวยการให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ที่คณะทำงานยกร่างแล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-16 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ผู้ว่าราชการให้ความเห็นชอบ และประกาศให้ใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 และแจกจ่ายหน่วยงานนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3143

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3143

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **