ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) : 21000000-3148

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

น.ส.ศิริพร ศิริผล โทร.1505

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากในแต่ล่ะปี ประกอบกับภารกิจของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆให้แก่ประชาชน ทำให้แต่ละวันจะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่า 1,500 คน ปัญหาที่พบคือบุคลากรส่วนใหญ่ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธี ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้งบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)มีจำนวนสูง จึงเป็นที่มาของโครงการการลดใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นพันธมิตรร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากรภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้งบประมาณด้านศาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ที่เป็นภาษีของประชาชนลดลงไปตามไปด้วย

21010200/21010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างประสิทธิภาพ 2.เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายสาธาณูปโภค 3.รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 4.เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายของโครงการ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใชจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับแผนความร่วมมือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ของชั้น 5 ซึ่งประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานการต่างประเทศ กองงานผู้ตรวจราชการและสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยเริ่มต้นที่บริเวณหน้าห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.56 (2019-10-21)

9.56

21/10/2562 : มีการประสาน/จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3148

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3148

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1031

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **