ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) : 21000000-3148

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ศิริพร ศิริผล โทร.1505

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากในแต่ล่ะปี ประกอบกับภารกิจของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆให้แก่ประชาชน ทำให้แต่ละวันจะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่า 1,500 คน ปัญหาที่พบคือบุคลากรส่วนใหญ่ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธี ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้งบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)มีจำนวนสูง จึงเป็นที่มาของโครงการการลดใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นพันธมิตรร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากรภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้งบประมาณด้านศาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ที่เป็นภาษีของประชาชนลดลงไปตามไปด้วย

21010200/21010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างประสิทธิภาพ 2.เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายสาธาณูปโภค 3.รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 4.เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายของโครงการ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใชจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-18)

90.00

18/08/2563 : สยป.ได้ดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สยป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : สยป.ดำเนินการตามแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : สยป.ได้รับมอบหมายให้ตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สนค. ประจำเดือนเมษายน 2563 และ ส.ลป. จะมาตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สยป. ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : สยป.ได้รับมอบหมายให้ตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สนค. ประจำเดือนเมษายน 2563 และ ส.ลป. จะมาตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สยป. ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/04/2563 : สยป.ได้รับมอบหมายให้ตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สนค. ประจำเดือนเมษายน 2563 และ ส.ลป. จะมาตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สยป. ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-30)

20.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. .การใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 7.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-24)

10.00

24/02/2563 : สยป.ได้รับมอบหมายให้ตรวจการดำเนินการแผนความร่วมมือมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ของ สนค. ผลปรากฏว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ และ ส.ลป.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจฯ สยป. ผลปรากฏว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ สยป. กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/01/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจากมติคณะทำงานดำเนินการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครให้ สยป. ตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนของสำนักการคลัง และสยป. จะถูกตรวจฯ โดย สลป.ตามเกณฑ์การตรวจติดตามที่แนบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับแผนความร่วมมือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ของชั้น 5 ซึ่งประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานการต่างประเทศ กองงานผู้ตรวจราชการและสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยเริ่มต้นที่บริเวณหน้าห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.56 (2019-10-21)

9.56

21/10/2562 : มีการประสาน/จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสาน/จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพลังงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปรับแผนความร่วมมือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3148

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3148

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1031

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.5400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
42.50

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
17.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **