ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ) : 21000000-3149

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

จ.ส.อ.สามารถ สุทธิกุล โทร.1530

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ก่อนเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการของหน่วยงานจำนวนมาก ประกอบกับฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของหน่วยงานก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการฯ จะต้องวิเคราะห์โครงการจำนวนมากเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ทันต่อการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงานต้องเสนอขอรับการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากคณะกรรมการฯ หลายครั้ง และใช้เวลาในการพิจารณานาน เนื่องจากขาดความเข้าใจในการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เล็งเห็นถึงปัญหาในการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ จนถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ จึงขอเสนอโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการให้บริการกับหน่วยงานในการให้คำปรึกษาและจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบริหารจัดการข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของฝ่ายเลขานุการฯ ในการจัดเตรียมรายละเอียดโครงการให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปบูรณาการภาพรวมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้ต่อไป

21100200/21100200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ และขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ 2.เพื่อเพิ่มช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่หน่วยงาน 3.เพื่อติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร นำมาจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การประเมินผลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย ปี 2562 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 1.ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาโครงการที่มุ่งสู่การลดระยะเวลาการดำเนินการให้ทันต่อการขอรับงบประมาณ ใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ และขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ 2.การนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้น (ในปี พ.ศ. 26562) มาใช้ในการดำเนินการ 3.จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-18)

95.00

18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนภูมิ ภาพประกอบ สรุป และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเมินความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-22)

93.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงกานด้านเทคโนโลยีดิทัลผ่านทางเว็บไซต์ http://cmc.bangkok.go.th/bmadigitalproject เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเมินความสำเร็จของโครงการย้อนหลังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-16)

90.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ตามที่ผู้บริหาร กทม. ให้หน่วยงานยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-15)

85.00

15/5/2563 : ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 พร้อมสรุปรายงานผลการประชุมส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและแจ้งหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-18)

80.00

18/4/2563 : ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 พร้อมสรุปรายงานผลการประชุมส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและแจ้งหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-22)

65.00

22/3/2563 : สนับสนุนการพิจารณาโครงการด้านดิจิทัลปีงบประมาณ 2564 และงบจัดสรรกลางปี 2563 รวม 78 โครงการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-20)

65.00

2020-3-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดประชุมพิจารณาโครงการฯ ตามปฏิทินที่กำหนด (หนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562) 1.1 ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง - ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ครั้ง - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ครั้ง 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง - ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ครั้ง - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ครั้ง 2. ประชุม เพิ่มเติม กรณี ป.กทม. อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 2.1 ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 24,27 มี.ค.63) 2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกรุงเทพมหานคร - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :1.ความพร้อมของหน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 2. หน่วยงานดำเนินการตามไม่ครบถ้วนตามปฏิทินฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าสู่การพิจารณา ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (ปี 2562 1 ครั้ง ปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ปี 2563 เพิ่มเติม กรณี ป.กทม.อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง (ปี 2562 4 ครั้ง ปี 2563 3 ครั้ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ปี 2563 เพิ่มเติม กรณี ป.กทม.อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :1.ความพร้อมของหน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 2. หน่วยงานดำเนินการตามไม่ครบถ้วนตามปฏิทินฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-24)

55.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าสู่การพิจารณา ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง (ปี 62 1 ครั้ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง (ปี 2562 4 ครั้ง ปี 2563 3 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค 1.ความพร้อมของหน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 2. หน่วยงานดำเนินการตามไม่ครบถ้วนตามปฏิทินฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดบริการให้คำปรึกษาหน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” (http://cmc.bangkok.go.th/bmadigitalproject) ดังนี้ โครงการที่หน่วยงานเสนอเข้ารับการพิจารณา ทั้งหมด จำนวน 73 โครงการ 1. โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 62 โครงการ 2. โครงการฯ ที่หน่วยงานเสนอ (เพิ่มเติม)จำนวน 11 โครงการ - โครงการฯ ที่หน่วยงานขอบรรจุ (เพิ่มเติม) ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ - โครงการฯ ที่หน่วยงานบรรจุ (เพิ่มเติม) ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 6 โครงการ - โครงการฯ ที่หน่วยงานบรรจุ (เพิ่มเติม) ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ความพร้อมของหน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-22)

30.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดบริการให้คำปรึกษาหน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :1.ความพร้อมของหน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 2. หน่วยงานดำเนินการตามไม่ครบถ้วนตามปฏิทินฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-22)

20.00

22/10/2562 : 1. แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้รับบริการทราบ (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร) 2. จัดประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร *** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินฯ โดยหน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการฯ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ***

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

1. แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้รับบริการทราบ (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร) 2. จัดประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร *** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินฯ โดยหน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการฯ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ***

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้รับบริการทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-02
สิ้นสุด :2019-10-02
ขั้นตอน 3
:จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน ที่เสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณา ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-09
สิ้นสุด :2019-10-09
ขั้นตอน 5
:แจ้งเวียนการติดตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และได้รับงบประมาณดำเนินการ ให้หน่วยงานดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-10
สิ้นสุด :2020-06-10
ขั้นตอน 6
:หน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และได้รับงบประมาณดำเนินการ ผ่านทางระบบสารสนเทศฯ
:25%
เริ่มต้น :2020-06-15
สิ้นสุด :2020-06-15
ขั้นตอน 7
:สรุปและจัดทำรายงานการติดตามผลโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และได้รับงบประมาณดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเมินความสำเร็จของโครงการย้อนหลังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-21
สิ้นสุด :2020-07-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3149

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3149

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1031

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.5400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
42.50

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
17.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **