ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 21000000-3150

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1550

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

21030100/21030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุม 3 ครั้ง/ปี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1. จัดทำหนังสือเชิญ และประสานหน่วยงาน 2. จัดทำวาระการประชุม 3. จัดการประชุม 4. สรุปผลการประชุมและเวียนแจ้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2563 และเวียนรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : จัดทำหนังสือเชิญประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-19)

68.00

19/06/2563 : เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอยู่ระหว่างชะลอการประชุม และคาดว่าน่าจะประชุมครั้งที่ 3 ได้ ในช่วงเดือน ปลายเดือนก.ค.-ส.ค.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/05/2563 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการประชุมแนวดิ่งครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. มีผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจะเวียนแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งได้เวียนแจ้งรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมภายในวันที่ 3 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเชิญ และวาระการประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-01-23)

38.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมครั้งที่ 1/63 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-26)

25.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาวัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 1
:35%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 2
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมแนวดิ่ง ครั้งที่ 3
:35%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **