ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : 21000000-3150

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1550

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

21030100/21030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุม 3 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-26)

25.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาวัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมประสานหน่วยงานส่งประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะมาที่ สยป.
:25%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 2
:จัดทำวาระการประชุม
:25%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 3
:จัดการประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-11-20
สิ้นสุด :2019-11-20
ขั้นตอน 4
:จัดทำสรุปผลการประชุมและเวียนแจ้ง
:25%
เริ่มต้น :2019-11-21
สิ้นสุด :2019-11-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **