ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : จากการประชุมพิจารณาปรับปรุงภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสยป. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณืการแพร่ระบาดของ COVID 19 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้ปรับตัวชี้วัดการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต และประสานแจ้งกองยุทธศาสตร์ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนที่ได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ของสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเวียนแจ้งใน website สยป. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ กท 0502/563 ลงวันที่ 10 เมาายน 2563 (โดยการปรับแก้ไขตัวชี้วัดนั้นได้ยุบรวมกิจกรรมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตกับแผนพัฒนาชุมชนเข้าด้วยกันกับโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต)

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 ทำให้การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนไม่ได้ครบทุกชุมชนเพราะดำเนินการจัดประชุมไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานสำนักพัฒนาสังคมเพื่อจัดประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในสภาวะการระบาดของ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานดการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานลงพื้นที่หรือจัดประชุมต้องชะลอไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-04)

30.00

4/3/2563 : ประชุมผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอความร่วมมือให้กองยุทธศาสตร์ที่ดูแลสำนักงานเขตประสานและให้การสนับสนุน แนะนำ และให้คำปรึกษาตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด รวมถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนที่สำนักงานเขตได้จัดขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ กองสารสนเทศูมิศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ได้ดังนี้ กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานเขตให้ดำเนินการ 1. สนับสนุนสำนักงานเขตในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานให้แก่ชุมชน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2. ติดตามให้คำแนะนำสำนักงานเขต หรือสังเกตการณ์การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขต 3. สนับสนุนสำนักงานเขตในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการสังเคราะห์โครงการ และเชื่อมโยงปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบแนวทางในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต มีกองยุทธศาสตร์ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักพัฒนาสังคมเข้าร่วมการประชุม และผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีข้อเสนอแนะให้จัดประชุมชี้แจงร่วมกับสำนักงานเขตอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สนับสนุนสำนักงานเขตในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สนับสนุนสำนักงานเขตในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตามผลการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในภาพรวมของสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ติดตามผลการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในภาพรวมของสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตในการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตในการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการวิเคราะห์โครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชกาประจำปีของสำนักงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการวิเคราะห์โครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชกาประจำปีของสำนักงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3151

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3151

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **