ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตกับแผนพัฒนาชุมชน : 21000000-3151

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

วรมณี ปทุมชัย โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตสามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และกำหนดแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตมีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ กองสารสนเทศูมิศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ได้ดังนี้ กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานเขตให้ดำเนินการ 1. สนับสนุนสำนักงานเขตในการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานให้แก่ชุมชน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2. ติดตามให้คำแนะนำสำนักงานเขต หรือสังเกตการณ์การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขต 3. สนับสนุนสำนักงานเขตในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการสังเคราะห์โครงการ และเชื่อมโยงปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบแนวทางในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต มีกองยุทธศาสตร์ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักพัฒนาสังคมเข้าร่วมการประชุม และผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีข้อเสนอแนะให้จัดประชุมชี้แจงร่วมกับสำนักงานเขตอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สนับสนุนสำนักงานเขตในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สนับสนุนสำนักงานเขตในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดตามผลการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในภาพรวมของสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ติดตามผลการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในภาพรวมของสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตในการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตในการเขียนโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการวิเคราะห์โครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการวิเคราะห์โครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3151

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3151

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1046

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **