ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : 21000000-3152

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายองอาจ ภิรมย์ปักษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับแนวทางตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลจากการทดลองดำเนินการในพื้นที่จริง ในการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่สู่มหานครอัจฉริยะ ตามแนวทางการสร้างเสริมความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นและกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ กำหนดเลือกพื้นที่เริ่มต้นของการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ต่อไป

21100100/21100100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2.2 เพื่อศึกษาและคัดเลือกพื้นที่เริ่มต้นในการดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 2.3 เพื่อจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ 3.2 มีการศึกษาและเลือกพื้นที่เริ่มต้นเพื่อดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 3.3 มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/08/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรูปเล่ม (ร่าง)ข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้นบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ตามขอบเขตที่กำหนดเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียงมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/07/2563 :อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น แนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : ปรับเนื้อหาการดำเนินการจากเดิมตามที่ผุ้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดทำร่างรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/05/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์สู่เมืองอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้การดำเนินการแสดงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ การประสานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดของโรค ทำให้ต้องปรับกระบวนการทำงานเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดทำร่างแผนฯ ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารที่จะใช้ประกอบการดำเนินการภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดหรือมีความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของมวลชน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ สำหรับการร่วมพิจารณาของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดำเนินการหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-18)

40.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง MOU ความร่วมมือระหว่างกทม.กับม.ศิลปากร เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และเตรียมแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ส่งผลให้อาจต้องเลื่อนการประชุมหารือหรือปรับระยะเวลาและวิธีการทำงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-21)

35.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งร่าง MOU ความร่วมมือระหว่างกทม.กับม.ศิลปากร เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ต้องมีการดำเนินการกรอบความร่วมมือที่กำหนดซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลือกพื้นที่เหมาะสมในการดำเนินการสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :กรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรม หรือเคยมีดำเนินการดำเนินสำเร็จมาก่อน ประกอบกับการดำเนินการมีประเด็นและปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาหลายประการ ทั้งหลักเกณฑ์ แนวทาง กรอบการสร้างความร่วมมือ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ของเมือง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจห้างร้าน พ่อค้าประชาชน สถาบันการศึกษา/วิจัยการพัฒนา และภาคประชาสังคม เป็นต้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการสืบค้น ทำความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และศึกษาข้อมูลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:. ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-17 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำร่างข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้น
:40%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำ (ร่าง) ข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ
:35%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3152

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3152

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1044

ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **