ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : 21000000-3152

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับแนวทางตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลจากการทดลองดำเนินการในพื้นที่จริง ในการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่สู่มหานครอัจฉริยะ ตามแนวทางการสร้างเสริมความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นและกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ กำหนดเลือกพื้นที่เริ่มต้นของการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ต่อไป

21100100/21100100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2.2 เพื่อศึกษาและคัดเลือกพื้นที่เริ่มต้นในการดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 2.3 เพื่อจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ 3.2 มีการศึกษาและเลือกพื้นที่เริ่มต้นเพื่อดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 3.3 มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเลือกพื้นที่เหมาะสมในการดำเนินการสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :กรุงเทพมหานครยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรม หรือเคยมีดำเนินการดำเนินสำเร็จมาก่อน ประกอบกับการดำเนินการมีประเด็นและปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาหลายประการ ทั้งหลักเกณฑ์ แนวทาง กรอบการสร้างความร่วมมือ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ของเมือง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจห้างร้าน พ่อค้าประชาชน สถาบันการศึกษา/วิจัยการพัฒนา และภาคประชาสังคม เป็นต้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการสืบค้น ทำความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และศึกษาข้อมูลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:. ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ชี้แจงทำความเข้าใจและหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่
:35%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ
:30%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3152

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3152

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1044

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
30.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **