ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชน : 21000000-3157

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

วรมณี ปทุมชัย โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตสามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณได้

เป้าหมายของโครงการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชน ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ได้มีการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต เพื่อให้เขตดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สนับสนุนและติดตามสำนักงานเขตในการดำเนินงานแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สนับสนุนและติดตามสำนักงานเขตในการดำเนินงานแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนจากแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเขียนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนจากแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเขียนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและประกอบการขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและประกอบการขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3157

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3157

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1047

ตัวชี้วัด : รายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **