ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต เพื่อให้เขตดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สนับสนุนและติดตามสำนักงานเขตในการดำเนินงานแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:สนับสนุนและติดตามสำนักงานเขตในการดำเนินงานแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนจากแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเขียนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนจากแผนพัฒนาชุมชน เพื่อเขียนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและประกอบการขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและประกอบการขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3157

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3157

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **