ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) : 21000000-3158

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายสุขุม ชูอรรถ 0 2203 2784

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครให้พัฒนาไปสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีการบริหารงานด้วยข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพมีความหลากหลายครอบคลุมรอบด้าน สามารถนำมาใช้ในการวางแผนและบริหารงานในเชิงรุกได้ โดยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นแบบที่มีโครงสร้าง (Structure) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructure) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าว โดยในการฝึกอบรมจะประกอบด้วยหลักการ องค์ความรู้ และเทคนิคให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งในระดับบริหารและระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยในการวิเคราะห์ต้องวาง Schema ให้เหมาะสมและตรงตามโจทย์ที่ต้องการได้รับคำตอบ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด Schema เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล รวมทั้งส่วนที่เพิ่มเติมในระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ไม่มีอยู่แต่จำเป็นต่อการสนับสนุนคลังข้อมูลกลาง และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพฯ เพื่อทำให้เมืองกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ดังนั้น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็น ต้องจัดทำการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้พัฒนาไปสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีการบริหารงานด้วยข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพมีความหลากหลายครอบคลุมรอบด้าน สามารถนำมาใช้ในการวางแผนและบริหารงานในเชิงรุกได้

21070300/21070300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและประชาชน 2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการพยากรณ์ และการคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพ-มหานคร 3. เพื่อทราบวิธีการวางแผน การจัดเก็บข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล การบริหารงาน เชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานครสำหรับใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่อไปได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครตามโครงการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น – สูง จำนวน 40 คน 1.2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ จำนวน 110 คน 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ดังนี้ 2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน 2.2 วิทยากร จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประสานส่วนราชการเพื่อพิจารณาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและขออนุมัติให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ประสานวิทยากรการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและติดตามผลโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:รวบรวมหลักฐานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในโครงการฝึกอบรมเพื่อนำส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินทั้งหมดให้กับผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3158

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3158

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **