ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-29)

25.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสรุปสาระสำคัญการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นควรยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ด้านงบประมาณที่ต้องพิจารณาตัดลดงบประมาณการดำเนินโครงการที่ยังไม่จำเป็นในห้วงเวลานี้ และผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โปรดเห็นชอบ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ที่ กท 0502/518 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-08)

25.00

8/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โปรดสั่งการให้กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะปลอดภัย ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมการในส่วนที่ดำเนินการได้ไปก่อน (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-07)

25.00

7/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โปรดสั่งการให้กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะปลอดภัย ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมการในส่วนที่ดำเนินการได้ไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-09)

25.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการบริหารโครงการ งบประมาณและปฏิทินการดำเนินโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:ประสานส่วนราชการเพื่อพิจารณาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-31
สิ้นสุด :2020-03-31
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและขออนุมัติให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-11
สิ้นสุด :2020-04-11
ขั้นตอน 5
:ประสานวิทยากรการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-02
สิ้นสุด :2020-05-02
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-05-09
สิ้นสุด :2020-05-09
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและติดตามผลโครงการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:รวบรวมหลักฐานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในโครงการฝึกอบรมเพื่อนำส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินทั้งหมดให้กับผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3158

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3158

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **