ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร : 21000000-3161

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

น.ส.หฤทัย เอิบสภาพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้าง การทำงานของระบบและรูปแบบการทำงานที่ต้องเข้าถึงระบบ Social Media และรองรับการทำงานลักษณะ Web Service ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บไซต์ในยุคแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมถึงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการตรวจสอบระบบเว็บไซต์

21080000/21080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของระบบ web portal กรุงเทพมหานคร (Web Server Architecture) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานของระบบ web portal กรุงเทพมหานคร (Application Architecture) ให้สามารถเข้าถึงระบบ Social Media และรองรับการทำงานลักษณะ Web Service 3.เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ระบบ web portal กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.เว็บไซต์กรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ Smart Device 2.ข้อมูลของเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยัง Social Media ต่าง ๆ ได้ เช่น Facebook , Twister , Instragram เป็นต้น 3.ปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลระบบ web portal ให้สามารถรองรับการจัดทำ Web Service 4.มีระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ (Website Monitoring) อย่างน้อย ๕๐๐ เว็บไซต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-23)

70.00

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวดและรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-26)

70.00

26/3/2563 : ได้บริษัทฯ ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-20)

60.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมพิจารณาผลฯ ซึ่งกำหนดระยะเวลา 2 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-27)

55.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน โดยกำหนดยื่นเอกสาร e-bidding ในวันที่ 31 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติร่างขอบเขตงาน และอนุมัติลงเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-22)

40.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-22)

40.00

22/10/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3161

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3161

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1050

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **