ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร : 21000000-3161

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

น.ส.หฤทัย เอิบสภาพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้าง การทำงานของระบบและรูปแบบการทำงานที่ต้องเข้าถึงระบบ Social Media และรองรับการทำงานลักษณะ Web Service ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บไซต์ในยุคแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมถึงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการตรวจสอบระบบเว็บไซต์

21080000/21080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของระบบ web portal กรุงเทพมหานคร (Web Server Architecture) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานของระบบ web portal กรุงเทพมหานคร (Application Architecture) ให้สามารถเข้าถึงระบบ Social Media และรองรับการทำงานลักษณะ Web Service 3.เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ระบบ web portal กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.เว็บไซต์กรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ Smart Device 2.ข้อมูลของเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยัง Social Media ต่าง ๆ ได้ เช่น Facebook , Twister , Instragram เป็นต้น 3.ปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลระบบ web portal ให้สามารถรองรับการจัดทำ Web Service 4.มีระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ (Website Monitoring) อย่างน้อย ๕๐๐ เว็บไซต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-23)

45.00

23/12/2562 : จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติร่างขอบเขตงาน และอนุมัติลงเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-22)

40.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-22)

40.00

22/10/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-18
สิ้นสุด :2019-11-18
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3161

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3161

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1050

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **