ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบการนำประเด็นตัวชี้วัดเมืองไปกำหนดข้อมูลสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง (เนื่องจากมีการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมประชุมกับกองยุทธศาสตร์ต่างๆในส่วนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : ประสานกองยุทธศาสตร์ในการทบทวนการจัดทำข้อมูลที่สนับสนุนตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3162

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3162

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **