ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล : 21000000-3166

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสายวรุณ เนตรวิจิตร์ 1506

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคี มีค่านิยมร่วมขององค์กร อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อให้บุคลากรในสังกัด ทั้งข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และอาคารธานีนพรัตน์ (ดินแดง) ได้มีการสัมมนาร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน รวมทั้ง สร้างค่านิยมร่วมขององค์กร ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความผูกพันกับองค์กร เพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป

21010300/21010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี และมีค่านิยมร่วมขององค์กร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 226 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ดังนี้ - ข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 200 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน 3.2 จัดทำค่านิยมร่วมขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/05/2563 : ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำค่านิยมร่วมขององค์กร จำนวน 1 ฉบับ ภายใต้คำว่า SMART และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-04-28)

97.00

28/4/2563 :อยู่ระหว่าง (1).กำลังจัดทำค่านิยมร่วมขององค์กร 1 ฉบับ (2).ใช้งบประมาณ 719,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-26)

95.00

เวียนแจ้งผู้บริหารและทุกส่วนราชการเพื่อให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นพฤติกรรมย่อยของค่านิยมองค์กร SMART

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-24)

90.00

24/02/2563 : ได้มีการประกาศค่านิยมองค์กร จำนวน 5 ประการ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบ พร้อมติดโปสเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-01-23)

95.00

23/1/2563 : ได้มีการประกาศค่านิยมขององค์กร 5 ประการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด นำค่านิยมขององค์กรไปเผยแพร่ให้ข้าราชการและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-25)

90.00

25/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้มีการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อค้นหาค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งสรุปได้ 5 ตัว ภายในคำว่า SMART ได้แก่ 1. S=Strategy การดำเนินการแบบมีกลยุทธ์ 2.M= Modern ทันสมัยตามเทคโนโลยี 3.A=Adaptability การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 4. R=Responsibility การรู้รับผิดชอบในงาน 5. T=Teamwork การทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-28)

45.00

28/11/2562 : -ดำเนินการจับคู่พักค้าง ทอดแบบสำรวจประเมินองค์การ จัดพิมพ์รายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนา และคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดหารถบัสและจัดคนลงบัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และประสานการดำเนินการกับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานการดำเนินการกับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานสถานที่จัดสัมมนา รถโดยสาร และวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสัมมนา
:30%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำค่านิยมองค์กร ประเมินผลและรายงานผล การดำเนินการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3166

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3166

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1052

ตัวชี้วัด : มีการประกาศค่านิยมร่วมขององค์กร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **