ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 21000000-3170

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

อัญชนา จงรุ่งเรืองไสว 02 203 2751

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันภายใต้ user@bangkok.go.th ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กร โดยให้บริการในรูปแบบของ Web Mail และ Client Mail รวมถึงให้พื้นที่ในการจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คนละ ๑ GB โดยมีการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบดังกล่าวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดแก่ผู้ใช้งานภายในองค์กร

21080000/21080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หลักของกรุงเทพมหานคร รองรับการใช้งาน ของเจ้าหน้าที่ทุกคน มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายรวมถึงเกิดความสะดวกในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 2.สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบ Web Mail และ Client Mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบ Mobile Application และการเชื่อมต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน ตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1.สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ จำนวน 70,000 คน และมีพื้นที่ในการจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คนละ ๑๐ GB 2.รูปแบบการใช้งานทั้งในส่วนของ Web Mail และ Client Mail เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก อีกทั้งง่ายต่อการใช้งาน 3.มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อการใช้งานให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 4.มีระบบ Mail Engine ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ 5.มีระบบป้องกันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Spam ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/05/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา ณ สำนักงานเลขานุการ สยป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-20)

70.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งตรวจร่างสัญญาไปยังสำนักงานเลขานุการ สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-22)

70.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ อำนาจการอนุมัติเป็นของรองผู้อำนวยการสำนัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามอนุมัติจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-22)

50.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1050

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **