ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3171

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

อัญชนา จงรุ่งเรืองไสว 02 203 2751

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับคำร้องด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต ต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปฏิบัติงานของระบบบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาทำบัตรประชาชน ณ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 สำนักงานเขต เนื่องจากมีสำนักงานเขตกระจายอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีศูนย์บริการจุดด่วนมหานคร จำนวน 12 จุด อยู่ทั้งในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าและห้างสรรพสินค้า รวมถึงรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน อีกด้วย

21080000/21080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การให้บริการในระบบบัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาอุปกรณ์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบจัดซื้อ อำนาจการอนุมัติเป็นของรองผู้อำนวยการสำนัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวสอบของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-22)

40.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ tor

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3171

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3171

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **