ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล : 21000000-3172

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

อัญชนา จงรุ่งเรืองไสว 02 203 2751

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับคำร้องด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต ต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ สำนักงานเขต จำนวน 10 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตคันนายาวดุสิต บางพลัด พญาไท มีนบุรี ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว และห้วยขวาง ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จัดซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี เสื่อมสภาพ มีการขัดข้องทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ณ โรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลราชวิถีจัดซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เสื่อมสภาพ มีการขัดข้องทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

21080000/21080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.พื่อให้ทั้ง 10 สำนักงานเขต และ 8 โรงพยาบาล มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clearหรือ BFC

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตทั้ง 10 สำนักงานเขต และ 8 โรงพยาบาล มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัย และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งให้บริการตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clearหรือ BFCได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความพึงพอใจจากประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-21)

70.00

21/09/2563 : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอทบทวนการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างขอทบทวนการอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/05/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ สิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-20)

60.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ 6 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบจัดซื้อ อำนาจการอนุมัติเป็นของรองผู้อำนวยการสำนัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวสอบของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-22)

40.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนด tor

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **