ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ การดำเนินการกิจกรรมเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถคงคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ.2563-2565

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการกิจกรรมเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถคงคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ.2563-2565

** อุปสรรคของโครงการ :การดำเนินการกิจกรรมเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถคงคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ.2563-2565

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการฯ ทบทวนการจัดทำกรอบเวลา (Time frame) และการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมฯ ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อสารผลการประชุมให้ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการทราบ เนื่องจากรัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะปลอดภัย และให้เลื่อนหรืองดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุมฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และสาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปรับแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : กยบ.ดำเนินการสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ดังนี้ 1.ทำหนังสือถึง สก.สยป. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการฯ ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 0502/154 ลว 29 ม.ค. 2563 และประสานฝ่ายการคลังทราบว่า สยป.มีหนังสือถึงผอ.สำนักงบประมาณ กทม. แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0501/254 ลว 3 ก.พ. 2563 2. ทำหนังสือขอเห็นชอบผอ.สยป. ในการมอบหมายภารกิจให้กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามแนวทางที่กำหนด และเวียนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0502/212 ลว 12 ก.พ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/244 ลว 19 ก.พ. 2563 ขณะนี้ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานภาคีในพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-23)

15.00

23/01/2563 : จัดทำคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 121/2562 เรื่อง คณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต โดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษา ทบทวนแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกระบวนการวางแผนอนาคต (Foresight) 2. จัดทำข้อเสนอในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต 3. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมอบหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ ระหว่างกองยุทธศาสตร์ฯ ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ Foresight กลุ่มเขต และมีการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธค. 62 เพื่อสื่อสาร และร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้แผนกลุ่มเขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการบูรณาการในที่ประชุมผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ให้ทุกส่วนราชการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 3
:กองยุทธศาสตร์ที่กำกับการทำงานของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและกองสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำข้อมูลพื้นฐานในแต่ละพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานกลางจัดทีมงานออกไปให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความรู้แก่สำนักงานเขตและ/หรือกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในการจัดทำแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ. 2563-2565
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3173

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3173

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **