ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ.2563-2565 : 21000000-3173

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ที่เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area - Function - Participation) และการบูรณาการแผนงานและงบประมาณของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่มีกลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่ชัดเจน เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลายประการ โดยเฉพาะในด้านของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จึงได้กิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมือง ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งผลของการดำเนินกิจกรรมจะทำให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และได้ข้อสารสนเทศที่สำคัญไปกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สำนักงานเขตและ/หรือกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสามารถจัดทำแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต รวมถึงการบริหารงบประมาณของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 2.2 เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานกลางของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทีมงานออกไปให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความรู้แก่สำนักงานเขตและ/หรือกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในการจัดทำแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มเขต การจัดทำและบริหารงบประมาณของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 3.2 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ. 2563-2565

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ ระหว่างกองยุทธศาสตร์ฯ ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ Foresight กลุ่มเขต และมีการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธค. 62 เพื่อสื่อสาร และร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้แผนกลุ่มเขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการบูรณาการในที่ประชุมผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ให้ทุกส่วนราชการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 3
:กองยุทธศาสตร์ที่กำกับการทำงานของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและกองสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำข้อมูลพื้นฐานในแต่ละพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานกลางจัดทีมงานออกไปให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความรู้แก่สำนักงานเขตและ/หรือกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในการจัดทำแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ. 2563-2565
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3173

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3173

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1060

ตัวชี้วัด : จํานวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต พ.ศ. 2563-2565

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **