ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม) : 21000000-3176

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

2.56

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 2.56

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยธิดา จุลมิตร 1540

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดและภายในปีงบประมาณ 2563

21010400/21010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2532 ณ สิ้นไตรมาสได้ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.56 (2019-12-26)

2.56

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.70 (2019-11-28)

1.70

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.20 (2019-10-31)

1.20

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3176

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3176

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1027

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
5.45

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **