ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม) : 21000000-3176

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยธิดา จุลมิตร 1540

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การติดตามความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยพิจารณาความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 และงบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

21010400/21010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดและภายในปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2532 ณ สิ้นไตรมาสได้ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 50.51

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.21 (2020-08-27)

48.21

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :...

** อุปสรรคของโครงการ :...

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.43 (2020-07-31)

36.43

....

** ปัญหาของโครงการ :....

** อุปสรรคของโครงการ :....

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-16)

20.00

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-05-22)

17.00

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเพื่อก่อหนี้ผูกพันจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.04 (2020-04-30)

14.04

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :เห็นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.84 (2020-03-24)

9.84

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 2 ทุกหมวดรายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-23)

5.00

23/01/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.56 (2019-12-26)

2.56

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.70 (2019-11-28)

1.70

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.20 (2019-10-31)

1.20

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบฎีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ส่วนราชการส่งมาเพื่อตรวจสอบ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ส่งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณให้กองการเงิน สำนักการคลังตรวจสอบเพื่อรอการโอนเงิน
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายฎีกาเมื่อได้รับการโอนงบประมาณจากสำนักการคลัง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3176

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3176

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1027

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.84

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
50.51

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **