ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 21000000-3177

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวาสนา วงศ์สุรินทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ส่งกองบัญชี สำนักการคลัได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

21010400/21010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดเตรียมสมุดบัญชีต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้บันทึกบัญชีได้ครบถ้วนตามระยะเวลาไว้สำหรับตรวจสอบ และการจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน/จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งทันภายในกำหนดและจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :...

** อุปสรรคของโครงการ :...

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากกองบัญชี

** ปัญหาของโครงการ :...

** อุปสรรคของโครงการ :...

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-16)

80.00

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานทางการประจำเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเดือนพฤษภาคม 2563 และรอการตรวจสอบเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

ได้จัดส่งรายงานทางการเงินจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว (ทำประจำทุกเดือน) และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-30)

80.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-24)

80.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจาก สตน.เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-23)

80.00

23/01/2563 : หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินทันภายในกำหนด และอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-26)

80.00

26/12/2562 : หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-28)

50.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ซึ่งได้จัดส่งรายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-31)

50.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำงบการเงินเพื่อจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานประจำเดือนตามคู่มือการบัญชี รอการตรวจสอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รอการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักการคลัง
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3177

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3177

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1028

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **