ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 21000000-3177

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางวาสนา วงศ์สุรินทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ส่งกองบัญชี สำนักการคลัได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

21010400/21010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

สามารถจัดเตรียมสมุดบัญชีต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้บันทึกบัญชีได้ครบถ้วนตามระยะเวลาไว้สำหรับตรวจสอบ และการจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-26)

80.00

26/12/2562 : หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-28)

50.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ซึ่งได้จัดส่งรายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-31)

50.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำงบการเงินเพื่อจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3177

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3177

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1028

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
80.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **