ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครและ เผยแพร่ต่อประชาชน(งบประมาณประจำ) : 21000000-3181

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภารัตน์ ตั๊งสมบุญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏฺิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องมีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

21020200/21020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นำผลการดำเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 2. ประชาชนรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ คือ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบปีีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-01)

100.00

1/10/2563 : ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-23)

90.00

23/09/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-23)

70.00

23/07/2563 : เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ให้หน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/06/2563 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณต่อปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีงบประมาณ เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวมรวบผลการดำเนินงานจากส่วนราชการต่างๆ ใน สยป. (แบบ สยป.01 สยป.02 สยป.03)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งพิจารณาแบบฟอร์ม สยป 01 02 และ 03 ขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือขอให้กองยุทธศาสตร์ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในด้านและมิติที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอรายชื่่อเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อจัดตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเพื่อขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 และเวียนแจ้งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายภารกิจในการติดตามผลการดำเนินงานรายประเด็นยุทธศาสตร์
:5%
เริ่มต้น :2020-02-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดทำหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)
:35%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและเวียนแจ้งส่วนราชการสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำข้อมูลผลการดำเนินงานครึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **