ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร(งบประมาณประจำ)(กยบ.) : 21000000-3184

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1543

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานให้กับผู้บริหารในการใช้เป็นกรอบในการวางนโยบายแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร

21020200/21020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสถิติพื้นฐานเผยแพร่บนเว็บไซต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการนำสถิติกรุงเทพมหานคร 2562 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สยป. และ กยบ. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เห็นควรดำเนินการจัดทำเป็นรูปแบบ E-Book ต่อไป เพื่อให้สามารถนำไปอ่านได้หลากหลายที่ หลากหลายเครื่องมือ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆลงในตารางที่ออกแบบไว้ และเริ่มแสดงการวิเคราะห์ทางสถิติ เพิ่มเพิ่มเติมใน ebook สถิติกรุงเทพมหานคร 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อจัดทำสถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ในรูปแบบ E-Book

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-23)

30.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภายใน ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อที่ขาดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-25)

30.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหัวข้อที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเตรียมประสาน และนำสถิติด้านต่างๆบางส่วนขึ้นเว็บไซต์กองแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-21)

30.00

2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหัวข้อที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเตรียมประสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :w,j,u

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-04-08)

33.00

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสถิติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-07)

30.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหัวข้อที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเตรียมประสาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-14)

20.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลด้านสถิติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหัวข้อเรื่องสำคัญ ๆ และการจัดทำรูแบบ Infografic ของเรื่องต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลสถิติสำคัญ ๆ พร้อมจัดทำ infographic
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านบุคลากรและงบประมาณ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **