ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร(งบประมาณประจำ)(กยบ.) : 21000000-3184

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1543

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานให้กับผู้บริหารในการใช้เป็นกรอบในการวางนโยบายแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร

21020200/21020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสถิติพื้นฐานเผยแพร่บนเว็บไซต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อจัดทำสถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2562 ในรูปแบบ E-Book

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-23)

30.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภายใน ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อที่ขาดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-25)

30.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหัวข้อที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเตรียมประสาน และนำสถิติด้านต่างๆบางส่วนขึ้นเว็บไซต์กองแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-21)

30.00

2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหัวข้อที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเตรียมประสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :w,j,u

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-04-08)

33.00

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสถิติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-07)

30.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหัวข้อที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเตรียมประสาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-14)

20.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลด้านสถิติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหัวข้อเรื่องสำคัญ ๆ และการจัดทำรูแบบ Infografic ของเรื่องต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลสถิติสำคัญ ๆ พร้อมจัดทำ infographic
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านบุคลากรและงบประมาณ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ข้อมูลสถิติของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **