ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แและติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) : 21000000-3198

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1515, 1547

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) จึงมีแนวคิดในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21040100/21040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุหรือที่เกี่ยวข้อง ของส่วนราชการสังกัดสำนักและสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรมสัมมนาฯ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบตามหนังสือที่ กท 0504/ ลงวันที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-17)

90.00

17/3/2563 : / 22/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดวันเวลา สถานที่จัดกิจกรรม / 2019-11-30 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม / 2019-12-31 : อยู่ระหว่างประสานงานกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / 23/1/2563 : กำหนดรูปแบบการดำเนินงานโดยจัดเป็นการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร" ซึ่งเชิญผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาัลยนวมินทราธิราช โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Grand meeting hall อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยอยู่ระหว่างประสานเชิญผู้ร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม / 19/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Grand meeting hall 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ สสส. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 คน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครต่อไป ***หมายเหตุเนื่องจากเกิดปัญหาจากระบบในการบันทึกขั้นตอนของโครงการนี้จึงทำการบันทึกโครงการลงไปใหม่และทำการบันทึกขั้นตอนใหม่ (โดยได้เซฟที่มีการบัทึกโครงการนี้ไว้ในแต่ละเดือนในรูปไฟล์ PDF) ****

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.ขออนุมัติจัดกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมตามระเบียบทางราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-20 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.ทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและเชิญหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุที่น่าสนใจร่วมเผยแพร่ผลงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-12-20 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-20 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2020-02-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-20 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
:15%
เริ่มต้น :2020-05-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3198

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3198

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1024

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
57.00

100 / 100
3
73.67

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **