ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช : 22000000-3915

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

58.87

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 58.87

ฝ่ายวิศวกรรม 2429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

22050000/22050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.87 (2020-09-09)

58.87

9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - ตรวจรับงานวันที่ 21 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 11,450,482.64.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.87 (2020-08-17)

58.87

17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานวันที่ 16 ก.ค.63 ประจำเดือน มิ.ย.63 เป็นเงิน 10,830,859.73.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.87 (2020-07-15)

58.87

15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานวันที่ 18 มิ.ย.63 ประจำเดือน พ.ค.63 เป็นเงิน 11,240,475.76.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-12)

60.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช -ตรวจรับงานวันที่ 15 พ.ค.63 ประจำเดือน เม.ย.63 เป็นเงิน 10,852,658.49.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-05-14)

28.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เดือน เม.ย. เป็นเงิน 10,882,863.60.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-04-09)

26.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เดือน มี.ค 63 เป็นเงิน 23,698,581.34 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-03-16)

24.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - เดือน ม.ค. 63 เป็นเงิน 12,098,028.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-13)

22.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - ตรวจรับงานวันที่ 24 ม.ค.63 ประจำเดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 12,050,591.50.- บาท -งบประมาณปี 63 เดือน พ.ย.62 4,533,754.58.-บาท เดือน ธ.ค.62 12,461,776.16.-บาท เดือน ม.ค.63 12,098,028.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ย.62 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 เป็นเงิน 12,098,028 บาท - งบประมาณปี 62 เบิกจ่าย เดือน พ.ย.62 เป็นเงิน 4,533,754.58.-บาท เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 12,461,776.13.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3915

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3915

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0952

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
21.70

100 / 100
4
68.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **