ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 : 22000000-3919

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

54.4

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 54.4

ฝ่ายวิศวกรรม 2429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3

22050000/22050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และลดความต้องการใช้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.40 (2020-09-09)

54.40

9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 13 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 15,350,221.40.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.67 (2020-08-17)

46.67

17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 13 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน15,350,221.40.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.67 (2020-07-15)

46.67

15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 12มิ.ย.63 ประจำเดือน พ.ค.63 เป็นเงิน 18,333,044.71.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-12)

60.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 14 พ.ค.63 ประจำเดือน เม.ย.63 เป็นเงิน 18,004,599.70บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-05-14)

28.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -เดือน เม.ย 63 เป็นเงิน 36,502,095.68.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-04-09)

26.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -เดือน มี.ค.63 เป็นเงิน 19,139,919.42 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-03-16)

24.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 -เดือน มี.ค.63 เป็นเงิน 19,139,919.42.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-13)

22.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 งบประมาณปี 63 เบิกจ่าย เดือน ม.ค.63 เป็นเงิน 37,104,373.07.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ย.62 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 เป็นเงิน 19,057,534.16 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-13)

12.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3919

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3919

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0952

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1,436 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
21.70

100 / 100
4
68.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **