ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน : 22000000-3935

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ธนโชติ 2433

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ขยะ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีระบบคัดแยกมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป และจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพผู้นำหรือผู้แทนชุมชนในการเป็นวิทยากรชาวบ้านเป็นตัวแทนชุมชนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันอย่างคุ้มค่า เข้าถึงและเผยแพร่การจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และช่วยกันลดและคัดแยกขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้สวยงามและยั่งยืน

22020200/22020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน สามารถเผยแพร่ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ศึกษาดูงานและอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวม 120 คน แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

2020-3-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-27)

80.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-29)

70.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-24)

70.00

24/12/2562 : ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และประสานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3935

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3935

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0945

ตัวชี้วัด : ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 14.749

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
14.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **