ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไขมันในพื้นที่เขต : 22000000-3963

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมความเจริญของประเทศทำให้มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม ส่งผลให้ประชาชนมีการอุปโภค บริโภคในอัตราสูง ซึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันจำเป็นต้องอาศัยการรับประทานอาหารจากสถานประกอบการที่มีการปรุงอาหารและจำหน่ายอาหาร ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณไขมันเข้าสู่ระบบการจัดการไขมันของกรุงเทพมหานคร และป้องกันปัญหาที่เกิดจากการจัดการไขมันที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สำนักสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่าแหล่งกำเนิดไขมันที่สำคัญจะเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เขต เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจัดการไขมันมีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและให้บริการจัดเก็บไขมันแก่สถานประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไขมันจึงควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บไขมันได้พัฒนาทักษะและทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดการไขมัน -เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจัดการไขมันร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมให้กับข้าราชการสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนังานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษและอาวุโสลงมา จำนวน 78 คน 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขตๆ ละ 1 คน รวม 50 คน 2) หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน 3) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน 4) วิทยากร จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-20)

100.00

2020-2-20 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้จัดทำรายงานผลดำเนินโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-24)

90.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลประเมินและสรุปผลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-12-23)

85.00

23/12/2562 : ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมสถานที่อบรม ประสานวิทยากร พร้อมจัดทำหนังสือเชิญและคำสั่งขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3963

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3963

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **