ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ : 22000000-3967

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวรวมทั้งรับ ผิดชอบภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม จึงต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในเชิงรุก การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมุ่งเน้นโดยยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ/สายงาน/ตำแหน่ง และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบ มืออาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะและให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและ ดูงาน ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป – กลับ ระยะเวลา 2 วัน ณ สถานที่เอกชน กรุงเทพมหานคร 2. ดูงานแบบพักค้าง ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดเชียงราย ให้กับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 สำนักงานเขต จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-24)

100.00

2020-1-24 : ดำเนินการจัดทำฎีกาชดใช้เงินยืมใช้ในราชการตามโครงการฯ แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-18)

50.00

18/12/2562 : แจ้งคำสั่งให้ผู้เข้าอบรมของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตทราบ โดยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยอบรมในกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวดฯ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกลงนามคำสั่งโครงการฯ ,คำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3967

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3967

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **