ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ : 22000000-3972

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นัยนา จักรสีมา 2448

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดบูรณาการสำนักและสำนักงานเขต สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตในการรณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ - เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตทุกเขตรณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการหมักทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขตหรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมและแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการแจกจ่าย หน่วยงานต่าง ๆของสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การงดกิจกรรมเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้โครงการ “วน” เพื่อลดพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่ กทม. ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมและแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาผู้รับจ้างและอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายชื่อให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการและทำเรื่องเวียนแจ้งสำนักงานเขตผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3972

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3972

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 49.97

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
17.04

100 / 100
3
10.46

100 / 100
4
49.97

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **