ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม : 22000000-3975

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีพนักงานกวาดถนนเป็นผู้มีบทบาทในการทำพื้นที่กรุงเทพมหานครสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากรถที่ผ่านไป - มา ต้องเสี่ยงต่อควันพิษ ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายบนถนน ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแดด กลางฝน การปฏิบัติหน้าที่ต้องอาศัยความขยันอดทน จึงนับได้ว่าพนักงานกวาดถนน เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคม สมควรที่จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัลพนักงานกวาดถนนผู้มีความขยัน อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์ดีเด่น จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ทั้งประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของพนักงานกวาดถนน และเป็นการเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานกวาดถนน 2. เพื่อประกาศเกียรติคุณพนักงานกวาดถนนที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานกวาดถนนมีความตระหนักในภาระหน้าที่และปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัล ให้แก่พนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม จำนวน 10 คน จาก 50 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-15)

50.00

15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ัยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของ Covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-27)

50.00

27/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-31)

50.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-29)

50.00

29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมประวัติของบุคลากรจาก 50 สำนักงานเขต ที่เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกฯ เสร็จแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา) กทม. ดินแดง และได้จัดทำหนังสือขอความ ร่วมมือถึง 50 สำนักงานเขตให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3975

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3975

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0976

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **