ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ : 22000000-3986

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ลภัสรดา เสาหะสกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักสิ่งแวดล้อมโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ เขต โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเดิม จำนวน ๔ สถานี สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก จำนวน ๔๖ สถานี และ แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน ที่ผ่านมาการรับส่งข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและรถตรวจวัดคุณภาพอากาศมายังกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ดำเนินการผ่านโปรแกรมต่างๆ ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเดิมกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก และแบบเคลื่อนที่ ส่งผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมขาดการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อที่จะนำไปประเมินผลมลพิษทางอากาศ และวางแผนบริหารจัดการ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ เพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ อ้างอิงข้อมูลค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทำให้การประมวลผลที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศมีความแม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้น ก่อนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชนต่อไป โดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศสามารถใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับ หรือจากการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ อาทิเช่น ทิศทางลม การก่อสร้าง การจราจร ฯลฯ มาประกอบการวิเคราะห์ค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดตรวจวัดฯ สามารถประมวลผล แปรผล และเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในการเข้าไปในพื้นที่ที่ค่ามลพิษทางอากาศสูงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ การแปรผล การพยาการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าภายใน ๒๔ ชั่วโมง ฯลฯ ผ่านทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน แท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลคุณภาพอากาศไปช่วยในการตัดสินใจในการทำกิจกรรมภายนอกอาคารบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อตัวเองและบริเวณนั้น ซึ่งเป็นสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครต่อไป

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทดสอบระบบการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศในการจัดการระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพอากาศ ระหว่างสถานีตรวจวัดเดิมกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก แบบเคลื่อนที่ และศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อทดสอบระบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ระบบเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ระบบสำหรับนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลด้านอากาศจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร และศึกษาการนำข้อมูลเข้า Big Data 3. เพื่อทดสอบระบบแจ้งเตือนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ในพื้นที่นั้น การป้องกันตนเองเบื้องต้น หากเกิดกรณีอยู่ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทางอากาศค่าสูง 4. เพื่อแปรผลข้อมูลที่บูรณาการทั้งหมดสนับสนุนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พิจารณา วางแผน ตัดสินใจ และกำหนดนโยบายในการจัดการคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์สารสนเทศข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. ข้อมูลคุณภาพอากาศระหว่างสถานีตรวจวัดเดิม จำนวน ๔ สถานี บนเสาเหล็ก จำนวน ๔๖ สถานี แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน ข้อมูลหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร สามารถเชื่อมโยง ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ (Platform) อยู่ในศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร (Big Data) 3. การวิเคราะห์ การประมวลผล การแปรผลเหตุการณ์ การพยากรณ์ การแพร่กระจาย การค้นหาแหล่งกำเนิด จากค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านระบบ Big Data เผยแพร่สู่ประชาชนเชิงแผนที่ภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น 4. ประชาชนสามารถ รับทราบถึงความเสี่ยง ผลกระทบ การป้องกันสุขภาพของตนเองและช่วยในการตัดสินใจของประชาชนในการทำกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 5. ประชาชนและกรุงเทพมหานคร มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อติชมด้านมลพิษทางอากาศ ความรู้ด้านอากาศ อื่นๆ ผ่านทางระบบ social media เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)%
๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-25)

100.00

25/2/2563 : ดำเนิงานแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และอยู่ระหว่างเบิกเงินงวด 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างให้ทดลองใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับระบบแอนดรอยด์และ IOS

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-18)

50.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศ และเบิกจ่ายเงินงวด 2 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินงานทดสอบระบบ และเบิกจ่ายเงินงวด 1 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3986

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3986

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0962

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **