ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังระดับเสียงในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไป : 22000000-3988

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวพิมลพรรณ หาญศึก โทร 2420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไป โดยตรวจวัดระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไป

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับเสียงสำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์มลพิษทางเสียงในบรรยากาศ

เป้าหมายของโครงการ

-ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ จุดตรวจวัดชั่วคราว จำนวน 12 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-22)

30.00

22/7/2563 : ยู่ระหว่างการตรวจวัดเสียง - ตรวจวัดระดับเสียงแล้วเสร็จ 5 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 5. สวนรมณีนาถ เขตพระนคร และอยู่ระหว่างตรวจวัดที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง ผลการตรวจวัดระดับเสียง จุดที่ 4 - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 53.5-58.6 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานจุดที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-25)

25.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดเสียง - ตรวจวัดระดับเสียงแล้วเสร็จ 4 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ ผลการตรวจวัดระดับเสียง จุดที่ 1 บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม - ระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 54.0-58.3 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 13 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 2 บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 54.8-56.1 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 12 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 3 บริเวณอพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 58.2-60.8 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 14 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 4 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-29)

20.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดเสียง - ตรวจวัดระดับเสียงแล้วเสร็จ 3 จุด คือ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก ผลการตรวจวัดระดับเสียง จุดที่ 1 บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม - ระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 54.0-58.3 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 13 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 2 บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม - ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 54.8-56.1 เดซิเบลเอ ตรวจวัด 12 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จุดที่ 3 บริเวณอพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-24)

15.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจวัดเสียง - แผนการตรวจวัดระดับเสียง 12 จุด ดังนี้ 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 3. อพาร์ตเมนต์ บ้านศาลาแดง เขตบางรัก 4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 5. สวนรมณีนาถ เขตพระนคร 6. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง 7. โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) เขตบางกะปิ 8. โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 9. โรงเรียนวัดบึงบัว เขตลาดกระบัง 10. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี 11. โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ 12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-24)

5.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-27)

5.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-18)

5.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-20)

5.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3988

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3988

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0962

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **