ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ : 22000000-3991

สํานักสิ่งแวดล้อม

17.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17.00

ทิพย์ญาณี สุวรรณวิจิตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จำนวน 4 สถานี ทำการตรวจวัดและรายงานผลการตรวจวัดสารมลพิษหลักทางอากาศ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อได้ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เป้าหมายของโครงการ

-ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ จำนวน 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดฯ บริเวณสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตราชเทวี และสถานีดินแดง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง (หมายเหตุ : O3 และ PM2.5 มีเฉพาะในสถานีตรวจวัดฯ บริเวณสำนักงานเขตราชเทวี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-18)

17.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3991

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3991

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 94.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **