ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ : 22000000-3991

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ทิพย์ญาณี สุวรรณวิจิตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จำนวน 4 สถานี ทำการตรวจวัดและรายงานผลการตรวจวัดสารมลพิษหลักทางอากาศ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อได้ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เป้าหมายของโครงการ

-ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ จำนวน 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โอโซน (O3) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดฯ บริเวณสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตราชเทวี และสถานีดินแดง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง (หมายเหตุ : O3 และ PM2.5 มีเฉพาะในสถานีตรวจวัดฯ บริเวณสำนักงานเขตราชเทวี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-20)

50.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวัด ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 0.2-81.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.1-2.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.1-2.0 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 9-20 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 30-55 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 3.9-43.6 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง =0.3-3.4 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.4-1.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 8-20 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 13-49 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 0.0-46.4 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-1.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.1-1.0 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 4-16 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 31-67 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 4.0-50.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.1-9.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-2.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-51.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 0.4-34.3 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 10-16 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 17-28 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-22)

45.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวัด ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 0.0-90.4 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-1.8 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.0-1.25 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 7-17 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 30-50 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 3.0-30.8 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง =0.0-3.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.0-1.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 7-17 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 15-44 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 0.2-46.7 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-1.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.0-1.1 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 3-18(มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 34-76 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 3.0-98.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.4-6.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.5-1.5 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-50.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 0.4-44.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 10-28 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 20-51 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-25)

40.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวัด ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 0.0-102.6 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-1.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.0-1.2 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 4-31 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 36-76 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 1.4-51.1 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-2.5 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.1-1.8 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 4-27 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 15-66 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 0.0-53.8 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.1-5.7 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-2.0 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 4-23 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 26-66 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 1.0-80.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.3-6.3 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.4-1.3 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-100.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 3.7-68.8 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 8-45 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 15-46 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-29)

35.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวัด ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 0.0-57.9 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-2.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.0-1.6 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 7-33 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 46-95 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 1.7-57.2 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.2-3.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-1.8 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 5-36 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 22-79 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 0.0-69.3 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-1.7 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.1-1.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 7-36 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 23-83 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 1.0-58.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 1.2-0.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-1.0 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-96.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 8.0-69.1 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 17-36 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 19-51 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนมกราคม 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 4.2-108 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.1-2.8 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-2.2 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 10-80 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 63-183 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 5.6-79.3 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.3-4.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.3-2.7 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 14-48 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 24-147 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 4.7-107.8 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.4-3.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.4-2.4 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 11-96 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 55-201 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 9.0-74.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.7-2.1 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.7-1.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-87.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 1.6-63.1 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 22-72 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 30-112 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 3.9-75.3 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.1-2.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.27-2.07 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 8-59 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 54-131 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 6.2-80.8 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.4-3.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.4-2.4 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 9-67 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 11-108 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 6.5-102.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.2-2.8 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.4-1.7 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 8-61 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 38-118 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 8.0-69.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 1.2-4.5 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 1.5-3.1 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-102.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 3.9-83.7 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 9-60 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 31-91 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) ผลการตรวจวัดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ - สถานีตรวจวัดฯ ดินแดง NO2 = 0.0-42.7 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.0-2.2 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.0-1.7 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 8-32(มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 52-89 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตพระโขนง NO2 = 2.8-43.6 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.2-4.6 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-2.5 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm) , PM2.5 = 6-35 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 34-99 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ NO2 = 2.3-60.5 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.2-1.9 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.4-1.5 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), PM2.5 = 10-34 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) , PM10 = 41-86 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม) - สถานีตรวจวัดฯ สำนักงานเขตราชเทวี NO2 = 4.0-64.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 170 ppb), CO 1 ชั่วโมง = 0.2-11.0 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm), CO 8 ชั่วโมง = 0.2-3.5 ppm (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9 ppm), O3 1 ชั่วโมง= 0.0-74.0 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb), O3 8 ชั่วโมง= 2.4-67.3 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 ppb), PM2.5 = 22-35 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม), PM10 = 25-53 (มคก./ลบ.ม) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-23)

25.00

23/3/2563 : - เริ่มดำเนินการตรวจวัดตามสัญญาเลขที่ สสล. 92/2563 ลว. 3 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-02-24)

18.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-27)

18.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-18)

17.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3991

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3991

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 94

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.29

100 / 100
2
80.62

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
97.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **